Echa sprawy skreślenia z listy studentów Agnieszki Łańskiej nie cichną. Kolejne, tym razem uzupełniające oświadczenie wydały władze uczelni. Prezentujemy jego treść.

Uzupełniające oświadczenie Uczelni w kwestii nieprawdziwych informacji na temat skreślenia z listy studentów

W związku z ostatnimi informacjami pojawiającymi się w mediach na temat pozamerytorycznego uzasadnienia skreślenia osoby z listy studentów przedstawiamy stan faktyczny dotyczący wyżej wymienionej kwestii. Studentka, jak było wskazane w pierwszym oświadczeniu, została skreślona na podstawie regulaminu studiów (§ 27, ust.5, pkt. 3 – nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie).

W 2020 r. studentka została skreślona z dwóch kierunków kształcenia. W przypadku pierwszego kierunku zawiadomienie o wszczęciu procedury było datowane na 2 października 2020 r. Podstawą formalną był brak zaliczenia semestru. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji miał miejsce wiele dni później, czyli już po skreśleniu z listy studentów na pierwszym kierunku. Kolejne zawiadomienie o możliwości skreślenia z drugiego kierunku studentka otrzymała 28 października, następnie wydano decyzję 5 listopada, która to decyzja uprawomocniła się 23 listopada – podstawą formalną był brak zaliczenia semestru.

W związku z ww. decyzjami administracyjnymi, studentka nie podjęła żadnych działań, tj. nie odwołała się od decyzji. Tym samym nie skorzystała z uprawnienia, które jej przysługiwało.

Nadmienić należy, że podobna sytuacja miała miejsce rok temu, gdy 30 października 2019 r. ww. studentka także została powiadomiona o skreśleniu ze studiów ze względu na brak zaliczenia semestru. Wówczas nastąpiło wyjaśnienie z jej strony, które zostało uznane.
Przypomnijmy ponownie, że w tym roku takiego odwołania nie złożyła na dwóch kierunkach studiów, z których została skreślona ze względu na brak zaliczenia wymaganych zajęć.
Zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. informacje o skreśleniach z drugiego kierunku zostały skierowane pod koniec października w dniach, kiedy odbywały się obrady Senatu. Należy wyraźnie i z pełną stanowczością podkreślić, że podstawą wydania tych decyzji były wyłącznie kwestie merytoryczne i mające podstawy prawne w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zarówno w roku obecnym, jak i w roku ubiegłym decyzje były wydane w podobnych terminach, co zresztą jest naturalną praktyką na wielu uczelniach w kraju, gdy mija termin rozliczenia poprzedniego roku akademickiego. Łączenie tegorocznej decyzji z wydarzeniami politycznymi jest skrajnie nieprawdziwe i nie ma podstaw w faktach.
Akademia Pomorska w Słupsku jest miejscem otwartej debaty akademickiej, co ma miejsce zwyczajowo  także podczas obrad organów Uczelni, gdzie Senat przedstawia swoje opinie. 28 października również odbyła się szeroka dyskusja w ww. zakresie, podczas której zadeklarowano pomoc dla studentów i podkreślano, że Uczelnia jest miejscem prezentacji stanowisk, zgodnie z zasadą poszanowania odmiennych postaw, ale nie może być instytucją popierającą jednostronne opinie, szczególnie w zakresie indywidualnych i delikatnych kwestii etycznych. dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP.  Prorektor ds. Studentów
Więcej o sprawie przeczytasz: http://gryf24.pl/2020/12/19/60293/
http://gryf24.pl/2020/12/17/represje-polityczne-uczelni-blad-studentki/
Udostępnij.