Ograniczenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej było jednym z głównych punktów obrad wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni wojewódzcy spotkali się w Słupsku.

 

 

Radni z całego Pomorza spotkali się w sali rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Tematem rozmów były głownie problemy Słupska i regionu. Jednym z nich było ograniczenie blisko o 20 procent Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę – stanowisko w sprawie zmniejszenia obszaru działania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

– To uchwała, której tak naprawdę nie chcielibyśmy podejmować. Ale to działania i decyzje rządu zmuszają nas do zabrania stanowczego stanowiska. Rząd wiele mówi o tym, by nie wykluczać subregionów, a tymczasem w znaczny sposób ogranicza działania SSSE. To uderzenie nie tylko w Strefę jako taką, ale też w cały region – mówił wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski.

 

Stanowisko zostało przyjęte 20 głosami. Radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.

 

Treść uchwały

UCHWAŁA NR 733/18

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 24.09.2018 roku w sprawie stanowiska dotyczącego zmniejszenia obszaru działania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego (t.j. Uchwała nr 541/XL/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 marca 2002, z późn. zm.).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala

STANOWISKO

dotyczące zmniejszenia obszaru Słupskiej Strefy Ekonomicznej

  • 1

Sejmik Województwa Pomorskiego stanowczo sprzeciwia się  ograniczeniu obszaru działania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisaniu ich zarządzającym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1698), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wyłączono z dotychczasowego obszaru podlegającego Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 6 powiatów o wysokim potencjale rozwoju tj. powiaty: kartuski, pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki i wągrowiecki.

Drastyczne zmniejszenia obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, osłabi jej atrakcyjność inwestycyjną. Odbieramy to z wielkim niepokojem i troską. Obszar działalności Słupskiej SSE został zmniejszony aż o 21%, liczba powiatów na tym obszarze zmniejszyła się o 24%, liczba gmin o 23%, liczba ludności o 25%, a liczba przedsiębiorców o 22%.

Istnieje realne zagrożenie, że mniejsza liczba projektów inwestycyjnych realizowanych w Słupskiej SSE spowoduje spowolnienie gospodarcze i pogłębienie niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych występujących w regionie słupskim na pograniczu pomorsko-wielkopolskim.

Sejmik Województwa Pomorskiego stoi na stanowisku, że spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi powinny być traktowane na równych zasadach, z uwzględnieniem proporcjonalnego kształtowania ich obszarów, umożliwiającego zrównoważany rozwój gospodarczy wszystkich regionów Polski, w tym Ziemi Słupskiej. O dyskryminacji Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dobitnie świadczą poniższe dane statystyczne obrazujące potencjał SSSE oraz dwóch sąsiednich stref: Pomorskiej SSE i Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, którym zostały przypisane dotychczasowe obszary SSSE:

Strefa Liczba powiatów Powierzchnia (ha) Ludność Przedsiębiorstwa państwowe, spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne (GUS 31.12.2017) W tym osoby fizyczne prowadzące działalnością gospodarczą
Słupska SSE 16 2.004.941 1.130.471 127.423 93.296
Pomorska SSE 37 2.829.526 3.935.538 444.284 315.160
Kostrzyńsko-Słubicka SSE 40 4.031.779 4.000.688 535.798 372.991

 

Tak drastyczne wzmocnienie Strefy Kostrzyńsko-Słubickiej kosztem sąsiada i doprowadzenie jej do granic Pomorza nie ma żadnego uzasadnienia gospodarczego i rodzi wyraźne podejrzenia o to, że do zarządzania gospodarką wdarła się wysoce szkodliwa polityczna ideologia.

Dodatkowo należy podkreślić, że Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.), czyli podmiotu zarządzającego Słupską SSE, wielokrotnie kierował do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – Pani Jadwigi Emilewicz, pisma w sprawie ukształtowania obszaru Słupskiej SSE. Ponadto Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk w lipcu i sierpniu 2018 r. dwukrotnie wystąpił do Pani Minister z pismami, w których poparł stanowisko Zarządu PARR S.A. i wyraził sprzeciw wobec ograniczania obszaru Słupskiej SSE. Niestety pisma te pozostały bez odpowiedzi.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest istotnym elementem potencjału instytucjonalnego Ziemi Słupskiej. Podmiot ten prowadził i prowadzi wiele ważnych działań służących zachodniej części województwa pomorskiego. Na terenie strefy działa Słupski Inkubator Technologiczny, w którym znalazło miejsce wiele innowacyjnych firm. Obecnie, dzięki dofinansowaniu od Samorządu Województwa Pomorskiego,  PARR S.A. prowadzi w Strefie inwestycje warte ponad 14 mln złotych. Są to inwestycje, które mają wzmocnić jej potencjał merytoryczny oraz organizacyjno-logistyczny w celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. Znaczne ograniczenie obszaru działania Słupskiej Strefy spowoduje, że potencjał, który był budowany przez wiele lat dzięki wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego nie będzie w pełni wykorzystany.

Jednocześnie zauważamy, że w ostatnim czasie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, która była założycielem Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku,  przekazała ją wraz z majątkiem wartym 6,5 mln zł na rzecz uczelni państwowej – Akademii Pomorskiej w Słupsku, pozwalając jej tym samym na rozwinięcie zupełnie nowej oferty kształcenia, dostosowanej do potrzeb pracodawców. Decyzje tę warto widzieć w szerszym kontekście wspierania przez Samorząd Województwa Pomorskiego potencjału Akademii Pomorskiej w Słupsku. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego uczelnia ta została jednym z beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, otrzymując dofinansowanie w kwocie 16 496 185,45 PLN na realizację projektu pt. Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).

Z drugiej strony warto podkreślić, że decyzja o ograniczeniu terytorialnego zasięgu działania Słupskiej SSE wpisuje się niestety w niepokojący ciąg działań władz rządowych, skutkujących negatywnymi konsekwencjami dla Ziemi Słupskiej. Obecny rząd przesunął budowę drogi S6 pomiędzy Koszalinem a Bożympolem w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad z pozycji 9 i 10, które gwarantowały pewne finansowanie na sam koniec listy tj. na pozycję 139, 140 i 141 (wszystkich pozycji na liście jest 148).

Z zestawionych wyżej faktów wynika, że decyzje administracji rządowej niestety nie tylko nie współgrają z działaniami Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rzecz zrównoważonego rozwoju Ziemi Słupskiej, ale wręcz je torpedują na szkodę mieszkańców Subregionu Słupskiego.

Mając powyższe na uwadze, Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów RP, Pana Mateusza Morawieckiego o zwrócenie szczególnej uwagi na realne problemy rozwoju Ziemi Słupskiej oraz wzywa Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Panią Jadwigę Emilewicz, do pilnej nowelizacji przywołanego we wstępie rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1698),

Zdaniem Sejmiku Województwa Pomorskiego niezbędne jest  traktowanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na równi z sąsiadami przy ustaleniu terytorialnego obszaru jej właściwości, w sposób  umożliwiający efektywne funkcjonowanie tej strefy oraz zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego subregionu słupskiego i terenów przyległych, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.

Sejmik Województwa Pomorskiego wzywa rząd RP, aby realizował ww. Strategię zgodnie z szeroko opisanymi w przywołanym dokumencie działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju.

Sejmik Województwa Pomorskiego zwraca się do parlamentarzystów Pomorza, niezależnie od afiliacji partyjnych i politycznych, a w szczególności do parlamentarzystów reprezentujących Ziemię Słupską, o aktywne wsparcie postulatów wyrażonych w niniejszym stanowisku.

 

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • 3

Powierza się Przewodniczącemu Sejmiku przekazanie niniejszej uchwały Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii oraz parlamentarzystom
z województwa pomorskiego.

Przewodniczący

Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

 

UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Pomorskiego dostrzega duże zagrożenie w związku ze zmniejszeniem obszaru działania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla rozwoju gospodarczego Województwa. Z tego względu, zgodnie ze Statutem Województwa Pomorskiego, Sejmik Województwa postanawia podjąć w tej sprawie stanowisko, które kieruje do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz parlamentarzystów z województwa pomorskiego.

 

Udostępnij.