Budowa fabryki mączki rybnej została wstrzymana. Wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę. To wynik skargi prokuratora.

Decyzja zapadła po tym jak prokurator rejonowy w Słupsku wniósł sprzeciw wobec decyzji starosty słupskiego z czerwca 2016 roku. Dokument zatwierdzał projekt i zezwalał na budowę fabryki mączki i oleju rybnego.

W uzasadnieniu decyzji wojewody czytamy: „Po przeprowadzeniu z urzędu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Słupskiego, analiza posiadanych materiałów sprawy, pozwoliła stwierdzić, że badana decyzja rażąco narusza art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, z uwagi na niezgodność inwestycji z zapisami obowiązującego na wnioskowanym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko zatwierdzonego uchwałą nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 roku tj. z § 9 ust. 4 pkt 1 powyższej uchwały, który wyklucza lokalizację działalności i przedsięwzięć mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska tj. emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę w dobrach materialnych lub koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska”.

Protest przeciwko budowie fabryki, która powstaje na granicy Słupska i Włynkówka trwa od kilku miesięcy

Udostępnij.