Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Słupsku, ogłasza konkurs otwarty na opracowanie koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonym ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

Konkurs jest dwuetapowy. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości co najmniej 30 tys zł oraz zaproszenie do negocjacji warunków realizacji zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponadto każdy kto zakwalifikuje się do drugiego etapu, otrzyma wyróżnienie i 5 tys. zł. Pula nagród 90 tys zł.

W konkursie mogą brać udział osoby, które:
– posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej
i zamówienia na dokumentację projektową;
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: http://architektsarp.pl/rynek-slupsk/regulamin/

Ogłoszenie o konkursie kliknij i zobacz

Udostępnij.