Oświadczenie Barbary Dykier, wójta Gminy Słupsk w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej wydanej w sprawie planowej budowy zakładu produkcji mączki rybnej i oleju rybnego we Włynkówku.

Wobec wagi społecznej planowanej inwestycji oraz podnoszonych obaw dotyczących jej skutków dla środowiska, chciałabym poinformować, że w dniu dzisiejszym wznowiłam postępowanie w sprawie zakończonej wydaniem decyzji ostatecznej z dnia 15.02.2016 dotyczącej w/w inwestycji.

Nawiązując do pojawiających się w mediach informacji czuję się w obowiązku wyjaśnić, że fakt wydania postanowienia o wznowieniu postępowania nie powoduje wstrzymania procesu inwestycyjnego i samo w sobie nie powoduje jeszcze utraty mocy decyzji środowiskowej. Stanowi jedynie podstawę do oceny zarzutów i zgłoszonych wniosków co do przeprowadzonego i zakończonego już postępowania. Wynik wznowionego postępowania może dopiero doprowadzić do uchylenia, modyfikacji lub utrzymania wcześniej wydanej decyzji środowiskowej. Na obecnym etapie nie mogę przesądzić o finale sprawy. Jednak mogę i chcę złożyć deklarację, ze wszystkie zgłoszone wątpliwości dotyczącej wydanej decyzji zostaną rozpatrzone w oparciu o kryterium prawa, przy udziale społeczeństwa i osób mających specjalistyczną wiedzę. Tylko to zagwarantuje właściwy efekt postępowania i pozwoli rozwiać obawy mieszkańców.

Pragnę również zaapelować do wszystkich biorących bezpośredni lub pośredni udział w niniejszej sprawie, w tym do mediów, instytucji, organizacji i zaprzyjaźnionych samorządów o rzetelne przekazywanie informacji, które nie spowodują powstania nieuzasadnionych przekonań w opinii społecznej co do istoty sprawy.

Udostępnij.