Ponad cztery miliony złotych otrzymał słupski MOPR. Pieniądze przeznaczy na stworzenie miejsc usług społecznych, które mają aktywować przede wszystkim młodzież i seniorów.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotację w wysokości 4 900 885,19 zł w ramach RPO na zadanie „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” którego celem jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu. Planowane działania, w centrum oddziaływań stawiać będą człowieka i jego potrzeby. Słupsk boryka się z wyzwaniami natury demograficznej w zakresie starzejącego się społeczeństwa oraz ujemnego wzrostu naturalnego, stąd konieczność objęcia szczególnym wsparciem seniorów, osób niesamodzielnych oraz rodzin z dziećmi. Planowane działania będą realizowane w sposób zintegrowany, w społeczności lokalnej, z zachowaniem zasady deinstytucjonalizacji, będą dopełnieniem, a czasami rozwinięciem, działań przewidzianych dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego i pozwolą na świadczenie usług społecznych o podobnym standardzie na terenie całego miasta.

Projekt dotyczyć będzie czterech głównych przedsięwzięć:
1. rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania;
2. utworzenia dwóch mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku;
3. rozwoju i upowszechnienia teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenia Lokalnego Punktu Koordynującego, udzielającego zindywidualizowanego wsparcia seniorom i osobom z niepełnosprawnościami m.in. przy wykorzystaniu asystentów osób niepełnosprawnych;
4. rozwoju usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod.

Partnerami w projekcie są:
1. Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja”,
2. Towarzystwo „Nasz Dom”.

Udostępnij.