Dziewiąte miejsce w prestiżowym konkursie zajęła Akademia Pomorska w Słupsku. Dzięki temu słupska uczelnia otrzyma dofinansowanie na utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach konkursu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”, ogłoszonego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wniosek złożony przez Wydział Nauk o Zdrowiu naszej uczelni uzyskał w wyniku oceny formalno-merytorycznej wysoką notę. Zajęliśmy 9 miejsce na 35 polskich uczelni, a nasz wniosek został wy brany do dofinansowania – mówi Małgorzata Matusiak z biura rektora Akademii Pomorskiej

W ramach projektu w Akademii Pomorskiej będzie utworzone Centrum Symulacji Medycznej, które wzbogaci bazę dydaktyczną o nowoczesne pracownie dla celów kształcenia na kierunkach medycznych. Misją Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej  będzie podniesienie kwalifikacji medycznych z wykorzystaniem szkoleń symulacyjnych. Będą w nim wykonywane realistyczne ćwiczenia przy użyciu zaawansowanego sprzętu, aby można było wyeliminować błędy na etapie kształcenia i uzyskać korzyści dla skutecznej opieki i leczenia w przyszłości.

Udostępnij.