Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów rewitalizacyjnych w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. Wsparcie otrzyma 15 miast: Słupsk, Lębork, Kościerzyna, Malbork, Czarne, Czersk, Chojnice, Kwidzyn, Gniew, Debrzno, Miastko, Ustka, Starogard Gdański, Skarszewy i Nowy Staw. Łączna wartość projektów to ponad 251 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa to kwota przeszło 153 mln zł.

W rewitalizacji najważniejsze są działania społeczne, dotyczące integracji społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców, które prowadzone będą w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez mieszkańców, a także z ich udziałem, z uwzględnieniem ich sugestii i pomysłów. Uzupełnienie działań społecznych będzie również poprawa infrastruktury. Realizowane będą m.in. renowacja obiektów o wartości architektonicznej i historycznej, kamienic, budynków użyteczności publicznej, parków miejskich czy miejsc rekreacji.

Celem rewitalizacji jest ożywienie tych części miast, w których ilość i skala problemów społecznych, ekonomicznych a także stan techniczny budynków i infrastruktury komunalnej spowodowały zastój, degenerację lub zagrożenie dla prawidłowego rozwoju miasta.

Wśród wybranych do dofinansowania projektów znajdują się:
Słupsk – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska 

ZOBACZ JAK ZMIENI SIĘ SŁUPSK PO REWITALIZACJI

W ramach projektu nastąpi przebudowa obiektów na potrzeby społeczne (Placówka Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”, Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu – „Obalmy mury”, Centrum Wsparcia, Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych). W obiektach tych prowadzone będą inicjatywy  skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizowanego takie jak: rozwój usług opiekuńczych wraz z organizacja dowozu posiłków, rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego udzielającego wsparcia seniorom i osobom niepełnosprawnym oraz pobudzającego ich aktywność. Ponadto w ramach projektu zagospodarowane zostaną tereny nadrzeczne wraz z kładkami, podwórka, skwery, dziedziniec Filharmonii, przebudowane drogi, wyremontowane części wspólne 61 kamienic. Prowadzony będzie też szereg działań aktywizujących mieszkańców wpisujących się w hasło rewitalizacji „Miasta bliskiego”, bliskiego nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale przede wszystkim bliskiego każdemu mieszkańcowi obszaru rewitalizacji i to w tym aspekcie najbardziej przyziemnym.
Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat

Celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej w zdegradowanym obszarze Nowy Świat w Lęborku. Projekt zakłada adaptację obecnej bazy ZKM na Klub Osiedlowy „Baza”, w ramach którego będą działać trzy placówki wsparcia dziennego tj.: Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce”. Głównym celem świadczonych usług jest aktywizowanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy miejsca zamieszkania, sytuacji osobistej oraz integracja ze środowiskiem lokalnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, seniorów oraz osób nieletnich zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budynek po byłej kotłowni przy ul. Łokietka zostanie zaadaptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, w której prowadzone będą zajęcia świetlicowe. Projekt obejmuje ponadto kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej (podwórek integracyjnych, terenów rekreacyjnych, ścieżki rowerowej), budowę monitoringu, remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych oraz remont części wspólnych w budynkach mieszkalnych.

Kościerzyna – rewitalizacja Osiedla 1000-lecia

Na rewitalizowanym obszarze powstanie Centrum Integracji Społecznej (CIS), które realizować będzie kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnicy w ramach reintegracji zawodowej będą mogli skorzystać z doradztwa, szkoleń BHP, zajęć ABC przedsiębiorczości, kursów, szkoleń oraz praktyk. Wyremontowanych ma zostać 26 budynków, rozwinięta zostanie infrastruktura drogowa, uporządkowane tereny zielone. Powstać mają place zabaw i ścianka do graffiti.
Malbork – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta

Celem projektu jest poprawa warunków życia, aktywizacja mieszkańców z obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz przestrzeni do aktywności. W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja 2 zabytkowych obiektów na cele społeczne, utworzona placówka wsparcia dziennego, zmodernizowana przestrzeń publiczna, wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych.
Czarne – rewitalizacja obszaru „B”

Na rewitalizowanym terenie w mieście Czarne powstanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, które organizować będzie liczne warsztaty, szkolenia i kursy. Aktywnie wspierane będą osoby zagrożone wykluczeniem. Projekt nastawiony jest również na propagowanie spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi, tak aby rodziny dysfunkcyjne poznały prawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny. Jedno z zadań w całości poświęcone jest osobom niesamodzielnym i ich opiekunom. Projekt zakłada również liczne szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do opiekunów faktycznych jak również ich podopiecznych. Kompleksowa rewitalizacja obszaru B w Czarnem dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanej części miasta. Obejmie m.in. przebudowę i remont salki katechetycznej, pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i Ciasnej, przebudowę Placu Wolności oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej.
Czersk – rewitalizacja części miasta

Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej części miasta Czersk. Zaplanowane działania przewidują przebudowę i remont części budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 7 na cele społeczne, w tym utworzenie Centrum „Reaktywacja”, w ramach którego powstanie placówka wsparcia dziennego. Oferowane wsparcie skierowane będzie do rodzin i polegać będzie przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Ponadto projekt zakłada remont części wspólnych 2 budynków komunalnych przy ul. Transportowców, zagospodarowanie podwórek spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej, remont ulicy Transportowców i Wojska Polskiego oraz wybudowanie wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego boiska sportowego.
Chojnice – rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej

Projekt zakłada budowę obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. W projekcie realizowany będzie kompleksowy program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Osoby niesamodzielne objęte zostaną teleopieką. System ten pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej przez całą dobę dzięki przyciskowi alarmowemu, w który zostanie wyposażona dana osoba.
Ponadto projekt zakłada renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne, budowę ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego. Celem projektu jest zniwelowanie zjawisk negatywnych na rewitalizowanym obszarze oraz ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców.
Kwidzyn – rewitalizacja obszaru „Stare Miasto”

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Kwidzynie zakłada adaptację lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność placówki „Centrum RAZEM” w formie placówki wsparcia dziennego. W ramach funkcjonowania placówki działać będzie również poradnia rodzinna dla rodziców, członków rodziny oraz opiekunów. Projekt zakłada udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej a także animację lokalno-środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym. W ramach projektu przewidziano ponadto rewaloryzację dwóch parków oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Multicentrum – ośrodka nowoczesnej nauki i zabawy wspierającej kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży.
Gniew – rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza

Realizacja projektu zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, w którym prowadzone będą grupowe i indywidualne porady psychologiczne, porady prawne oraz warsztaty z pedagogiem. Utworzona zostanie również placówka wsparcia dziennego wspierająca rozwój dzieci. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji oraz uwolnienie potencjału inwestycyjnego i turystycznego miasta. Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna i drogowa oraz elementy zagospodarowania zabytkowej przestrzeni. Ponadto, wspólnie z partnerami zmodernizowane zostaną wybrane elementy części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.
Debrzno – rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym

Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. Projekt przewiduje zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. Zabytkowy budynek przy ul. Barlickiego 2 zaadaptowany zostanie na Centrum Usług Społecznych, zagospodarowane zostanie również jego otoczenie m.in. poprzez renowację historycznego muru i budowę baszty mającej pełnić funkcję punktu widokowego. Projekt zakłada też zagospodarowanie placu przy ul. Barlickiego, odbudowę nawierzchni ciągu ulicy Barlickiego wraz z dostosowaniem ciągu pieszo-jezdnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo, przedsiębiorca zagospodaruje przestrzeń na cele edukacyjne, tj. plenerowe muzeum cukiernictwa.
Miastko – przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji

Projekt polegał będzie na przebudowie obiektów po nieczynnym zakładzie przemysłowym w którym powstanie Centrum Usług Społecznych, w ramach którego działać będzie: Centrum Aktywności Seniora z dziennym domem pobytu dla osób starszych oraz Centrum Wspierania Rodziny, na które składać się będzie: całodobowy punkt pomocy rodzinie i placówka wsparcia dziennego. W dziennym domu pobytu osoby starsze otrzymają pomoc w zastępstwie ich opiekunów faktycznych. Centrum łączyć będzie elementy opiekuńcze, kulturalne i aktywizacyjne. Seniorzy będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty lub instruktora tańca. W efekcie działań wzrośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zmodernizowana zostanie infrastruktura techniczna, zagospodarowane zostaną podwórka, wyremontowane zostaną ciągi komunikacyjne i piesze przy budynkach komunalnych i spółdzielczych. Zakłada się istotny wzrost estetyki obszaru i aktywizację dzieci.
Ustka – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji

Działania w ramach projektu skupiają się na rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Powstanie Klubu Seniora pod nazwą „Klub Aktywnych”, który organizować będzie zajęcia rękodzielnicze, muzyczne, sportowe, literackie. Ponadto rozwinięty zostanie już funkcjonujący na terenie Ustki system teleopieki. Projekt zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Mieszkańców, budowę i modernizację dróg, budowę kładki nad ciekiem Otocznica, powstanie terenów i urządzeń rekreacyjnych oraz budowę i modernizację ścieżek rowerowych i pieszych. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawa przestrzeni miejskiej.
Starogard Gdański – rewitalizacja Śródmieścia

Celem głównym projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze objętym rewitalizacją poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę sytuacji problemowej. Projekt zakłada stworzenie placówki wsparcia dziennego w budynku przy ul. Kościuszki 65. Realizacja zajęć placówki wsparcia dziennego obejmuje dwie formy: podwórkową (będącą pod opieką pedagoga ulicy) i specjalistyczną. Projekt przewiduje również modernizację budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół nieruchomości, modernizację ulic Śródmieścia, budowę deptaka rekreacyjnego. Celem rewitalizacji jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta.
Skarszewy – rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez adaptację infrastruktury na potrzeby realizacji zadań społecznych oraz stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni miejskich. Udzielone dofinansowane pozwoli na adaptację budynku przy ul. Dworcowej 9 na Centrum Wspierania Rodziny, które zapewni dzieciom opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz zajęcia sportowe. Rodzice wezmą udział w warsztatach, na których poznają sposoby na spędzanie czasu, budowanie pozytywnych relacji i więzi ze swoimi dziećmi. Usługi społeczne kierowane są również do seniorów. Prowadzony będzie punkt wsparcia opieki domowej w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach projektu zaplanowano ponadto stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza, adaptację średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturalne, przebudowę ulic, zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej oraz remonty części wspólnych w budynkach mieszkalnych.
Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom

W ramach projektu przewiduje się m.in. remont i adaptację budynku przy ul. Słowackiego 6 na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, które pozwoli młodzieży i dzieciom uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, korepetycjach oraz warsztatach rozwijających zainteresowania. Ponadto w Centrum powstanie poradnia dla rodziców i opiekunów, w której skorzystać będzie można ze wsparcia psychologa, a także prawnika. Projekt przewiduje również, poprawę jakości terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg, chodników i parkingów na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Słowackiego i Mickiewicza, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budową ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic Ogrodowa, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńska. Efekty realizacji projektu będą widoczne w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej.
Listy projektów, które otrzymały dofinansowanie w poszczególnych konkursach, dostępne są tutaj:

Konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych

Konkurs nr RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

Udostępnij.