Doktor Rafał Kuligowski został powołany do zespołu odwoławczego przy ministrze nauki i szklonictwa wyższego. Będzie zajmował się przyznawaniem lub odmową finansów na naukę.

Rafał Kuligowski jest wykładowcą Akademii Pomorskiej w Katedrze Administracji i Socjologii. Ponadto pełni role kierownika słupskiego oddziału Archiwum Państwowego w Koszalinie. Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2017 r. został powołany w skład zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę.
Do zadań Zespołu należy przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw nauki opinii dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw, ocena przy przyznawaniu środków na naukę, rekomendację co do rozstrzygnięcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej grantu na naukę.

Udostępnij.