Ustecki samorząd przypomina o możliwości realizowania pomysłów ustczan poprzez inicjatywę lokalną –  formę współpracy mieszkańców z urzędem miasta.

Termin składania wniosków na inicjatywy lokalne, które miałyby zostać zrealizowane w 2018 roku, mija 30 września br.

Inicjatywa lokalna to jeden z instrumentów umożliwiających mieszkańcom bezpośrednie wskazywanie potrzeb w najbliższym otoczeniu wraz z możliwością udziału w ich skutecznej realizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie partycypacji mieszkańców w każdej sferze zadań publicznych i wydatkowanych na nie środków budżetowych. Inicjatywa, podobnie jak budżet obywatelski, korzystnie wpływa na rozwój lokalny.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określa uchwała Rady Miasta Ustka nr LI/425/2010, która nazywa grupę mieszkańców składających wniosek „Inicjatorem”. Możliwość realizacji zadań w takiej formie daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

Czego może dotyczyć wniosek?

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

Kto może złożyć wniosek?

 • mieszkańcy bezpośrednio,
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych – zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwę i adres Inicjatora,
 • przewidywany koszt realizacja zadania, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania,
 • lokalizację i przybliżone parametry zadania,
 • informację o społecznych korzyściach z realizacji zadania,
 • wskazanie rodzaju udziału Inicjatora w realizacji inicjatywy lokalnej,
 • wskazanie wysokości wnioskowanego poziomu współfinansowania [wkład mieszkańców może polegać na pracy społecznej (np. robocizna) lub na świadczeniach pieniężnych/rzeczowych np. dokumentacja projektowa, kosztorysy, materiały niezbędne do realizacji, nakłady poniesione dotychczas przez posiadacza nieruchomości].

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

 • w celu zaopiniowania wniosków Burmistrz powołuje „Zespół do oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych” – kryteria oceny opisane są szczegółowo w ww. uchwale Rady Miasta,
 • Zespół dokonuje oceny wniosków,
 • Burmistrz Miasta Ustka weryfikuje zestawienie wniosków na podstawie materiałów przekazanych przez Zespół i dokonuje ich ostatecznej oceny [wnioski z najwyższą oceną są rekomendowane do ujęcia w budżecie Miasta Ustka na rok następny],
 • w przypadku pozytywnej decyzji zawierana jest pisemna umowa pomiędzy Inicjatorami zadania a samorządem na rzecz wspólnej realizacji zadania publicznego,
 • urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną, ale finansuje ją ze środków budżetu miasta (do 50% całkowitego kosztu zadania),
 • mieszkańcy mogą otrzymać od urzędu na czas trwania umowy narzędzia, materiały itp. konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Kochańska, Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, tel. 59 81 54 308, e-mail: akochanska@um.ustka.pl

źródło: ustk24.info http://ustka24.info/ustecki-ratusz-promuje-inicjatywe-lokalna/

Udostępnij.