Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii Szkoły Policji w Słupsku stanowiska w ścisłym kierownictwie objęły panie. Rozkazami personalnymi Komendanta Głównego Policji, z dniem 10 kwietnia, mianowane zostały na stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły: podinsp. Jolanta Buczyńska-Koc i podinsp. Elżbieta Kotecka.

Uroczyste wprowadzenie nowo mianowanych zastępczyń odbyło się z pełnym ceremoniałem w poniedziałkowy ranek, w Sali Kominkowej Klubu Słuchacza. W obecności pocztu sztandarowego oraz przedstawicieli kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Komendant Szkoły insp. Jacek Gil poinformował zebranych o decyzji Komendanta Głównego. Kolejnym punktem było odczytanie rozkazów personalnych nr 1434 i 1435 dotyczących mianowania za stanowiska Zastępcy Komendanta.

W uzasadnieniu rozkazów napisano, że mianowanie nastąpiło na wniosek Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, w uznaniu wysokiej oceny służby, doświadczenia i kwalifikacji zawodowych obu policjantek.
Po krótkich przemówieniach obu nowo mianowanych zastępczyń i odprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się krótka część nieoficjalna, były gratulacje, życzenia i wspólne pamiątkowe zdjęcie na schodach Klubu Słuchacza.

Od 1 czerwca 1945 roku stanowiska ścisłego kierownictwa słupskiej Szkoły Policji, w tym również, w latach `40 XX wieku Szkoły Oficerskiej – pełnili wyłącznie mężczyźni. Dzisiejsze nominacje otwierają nowy rozdział funkcjonowania pionu dydaktycznego i pionu logistycznego Szkoły Policji w Słupsku.

Podinsp. Jolanta Buczyńska-Koc pełni służbę od 1 lipca 1992 roku. Przez wiele lat związana była z pionem kadrowo-szkoleniowym Komendy Stołecznej Policji, gdzie przeszła kolejne szczeble zawodowego awansu. W 2006 roku podjęła służbę na stanowisku eksperta Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.
Po likwidacji Biura Kadr i Szkolenia w 2013 roku podjęła służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr, Szkolenia i Nadzoru. Od sierpnia 2016 roku pełniła obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego CBŚP, a od 1 października 2016 roku – obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku nadzorującego pion dydaktyczny.
10 kwietnia 2017 roku Komendant Główny Policji przeniósł ją z urzędu do dalszego pełnienia służby w Szkole Policji w Słupsku, na stanowisku Zastępcy Komendanta.

Podinsp. Elżbieta Kotecka pełni służbę od 1995 roku. Od początku służby związana jest z pionem wspomagającym działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Policji w Słupsku w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.
Przez wiele lat realizowała zadania na stanowisku ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Za konsekwentną realizację zadań w tym obszarze w 2001 roku wyróżniona została Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”.
Zdobyte w służbie doświadczenie, posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe stały się podstawą powierzenia jej, w listopadzie 2004 roku obowiązków na stanowisku kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej i Transportu, a następnie w marcu 2005 roku mianowania na to stanowisko.
Od 1 stycznia 2017 roku Komendant Główny Policji powierzył podinsp. Elżbiecie Koteckiej obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły nadzorującego pion wspomagający, a z dniem 10 kwietnia 2017 roku mianował na to stanowisko.

źródło Szkoła Policji w Słupsku

Udostępnij.