Powstanie Słupski Ośrodek Akademicki. Akademia Pomorska na ten cel otrzyma blisko 16,5 miliona złotych. Pieniądze będą przeznaczone na utworzenie aż 14 kierunków kształcenia związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy.
Projekt „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego ” to projekt zmieniający główny profil kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku. Realizacja tego projektu pozwoli AP otworzyć  się na potrzeby gospodarki i rynku pracy naszego, słupskiego subregionu. Łączna wartości projektu wynosi 19.424.000 zł, z dofinansowaniem w kwocie 16 496 185 zł z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego . W ramach projektu powstanie 14 nowych specjalności, w tym oczekiwanych przez pracodawców sześć specjalności inżynierskich. – Przed wpisaniem w projekt konkretnych kierunków i specjalności uczelnia przeprowadziła diagnozę potrzeb gospodarki na kierunki kształcenia studentów oraz oparła się na dostępnych badaniach wojewódzkich.

– Z pozyskanych funduszy UE akademia doposaży pracownie w nowoczesne pomoce naukowe niezbędne w kształceniu praktycznym na najwyższym poziomie. W ramach projektu opracowane zostaną także programy kształcenia z udziałem pracodawców subregionu, w czym uczelnię wspierać będą jako partnerzy projektowi, czyli Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Słupski Inkubator Technologiczny oraz Słupska Izba Przemysłowo Handlowa – mówi Marzena Łukasik, rzeczniczka AP w Słupsku.

Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to: materiałoznawstwo, programowanie w robotyce i automatyce, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych,odnawialne źródła energii, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, gospodarka komunalna i wodo-ściekowa. W ramach projektu SOA zostaną uruchomione oprócz ww. specjalności inżynierskich również nowe specjalności w trzech obszarach oczekiwanych przez gospodarkę subregionu: inteligentne technologie (ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia, analiza danych w Business Intelligence), energetyka i środowisko (ekoenergetyka, biomonitoring i zrównoważony rozwój, oraz  turystyka i zdrowie (fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej).

Umowa w sprawoe SOA będzie podpisana 4 listopada.

Udostępnij.