65 cudzoziemcom powierzyła zatrudnienie wbrew przepisom agencja pracy, którą skontrolowali funkcjonariusze z Placówki Straży. Wszyscy pracowali na Pomorzu.

Strażnicy graniczni zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia i powierzania pracy cudzoziemcom w firmie, która wbrew przepisom powierzyła zatrudnienie obywatelom Mołdawii i Ukrainy. Analiza dokumentów wykazała, że w różnych okresach od lutego do lipca tego roku agencja oddelegowała do innych pracodawców łącznie 65 cudzoziemców, mimo że nie mieli oni uprawniających ich do tego dokumentów. Najczęściej chodziło o brak umów, oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy bądź jej wykonywanie na warunkach innych niż określone w umowie. Pracę cudzoziemcy świadczyli w branży spożywczej.

Od początku roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili w sumie 313 kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy. Nieprawidłowości wykryto w 237 przypadkach. Stwierdzono, że przeszło tysiąc cudzoziemców wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z przepisami.

Wśród pracodawców naruszających przepisy w obszarze powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom dominuje branża budowlana oraz produkcja, głównie w sektorze stoczniowym, transport oraz przetwórstwo przemysłowe.

Udostępnij.