26 projektów otrzyma unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita wartość dotacji wynosi 129,4 mln zł, a łączna wartość projektów – 208,58 mln zł. 

Celem Działania 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 jest spełnienie zobowiązania w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2 do 10 tys. mieszkańców oraz poprawa jakości wody pitnej.

W regionie wciąż występują deficyty w rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Obserwuje się duże dysproporcje między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie dostępu do systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Celem wsparcia jest wypełnienie zobowiązań akcesyjnych oraz osiągnięcie celów określonych w unijnej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które spełnia mniej niż jedna trzecia aglomeracji w województwie. Ponadto kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców Żuław zostaną zapewnione dostawy wody pitnej o właściwej jakości.

W ramach konkursu zostało złożonych 29 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 221,9 mln zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 131,68 mln zł.

Realizacja wybranych 26 projektów pozwoli m.in. wybudowanie 232,64 km kanalizacji sanitarnej (km), wybudowanie 2 oczyszczalni ścieków komunalnych, przebudowanie 14 oczyszczalni ścieków komunalnych; ponad 60 tysięcy dodatkowych osób będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania ścieków; nastąpi wsparcie 4 stacji uzdatniania wody.

W załączeniu lista projektów.

rozstrzygniecie_rppm-11-03-00-iz-00-22-002_16

Udostępnij.