Podczas jednej wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można załatwić aż 29 różnych spraw. Bez oczekiwania i opłat. 

Podczas jednych odwiedzin w placówce ZUS możliwe jest tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych płatnika, wyliczenie wysokości podstaw wymiaru składek dla przedsiębiorcy oraz obliczenie od nich składek w przypadku rozpoczęcia bądź zakończenia działalności  w trakcie miesiąca lub niezdolności do pracy, wydanie zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zmiana lub korekta danych ewidencyjnych, identyfikacyjnych i adresowych płatnika, wydawanie  PIT dla osób pobierających świadczenia     z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Podczas wizyty w ZUS możliwe również potwierdzenie tożsamości, aby aktywować profil zaufany e-PUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Od ręki można otrzymać 29 rodzajów zaświadczeń: 14 z zakresu ubezpieczeń i składek, 10 dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych oraz 5 z zakresu zasiłków. Najczęściej wystawiane są zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. W II kwartale 2016 r.  w Oddziale ZUS w Gdańsku wydano ich 4857, natomiast w Oddziale ZUS w Słupsku 1716.

Zaświadczenia potwierdzają stan faktyczny na dzień wystawienia. Wystawiane są od razu, jeżeli nie ma żadnych wątpliwości co do danych zgromadzonych na koncie płatnika, ubezpieczonego czy też świadczeniobiorcy i nie są konieczne wyjaśnienia. Gdy niezbędne jest postępowanie wyjaśniające, wnioski o wydanie zaświadczenia są przekazywane do komórek merytorycznych. Od wyboru klienta zależy czy odbierze zaświadczenie w placówce ZUS, czy otrzyma je pocztą.

Udostępnij.