Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS zaprasza mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego na bezpłatne porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. Spotkania ze specjalistami – prawnikiem i psychologiem w każdy poniedziałek i czwartek. Zapraszamy. 

Projekt jest skierowany do każdej osoby, która została pokrzywdzona w wyniku przestępstwa, czyli takiej, której dobro osobiste bądź majątek zostało zagrożone ze strony innej osoby. Weryfikacją czy doszło do przestępstwa zajmują się nasi specjaliści – prawnicy, psycholodzy oraz osoby pierwszego kontaktu. Definicja osoby pokrzywdzonej znajduje się w naszym poradniku (kliknij i przeczytaj).

Punkt pomocy ofiarom przestępstw w Słupsku. I Komisariat Policji ul. Reymonta 7. Fot. Krzysztof Tomasik

Punkt pomocy ofiarom przestępstw w Słupsku. I Komisariat Policji ul. Reymonta 7. Fot. Krzysztof Tomasik

Co do zasady udzielamy pomocy jeżeli przestępstwo miało miejsce do 5 lat wstecz, jednakże w wyjątkowych sytuacjach jak przestępstwa na tle seksualnym czy też przemocy domowej, okres ten nie obowiązuje – informuje Maria Nałęcz-Bachurska, prawnik, aplikant radcowski z punktu mobilnego w Słupsku. – Nasza pomoc skierowana jest do każdego, kto został pokrzywdzony przestępstwem, w tym również do członków rodziny osoby pokrzywdzonej. Jeśli nie jesteś pewien, czy doznana przez Ciebie krzywda jest przestępstwem, skontaktuj się z nami. 

W Słupsku porady prawne i psychologiczne są udzielane – dzięki uprzejmości Andrzeja Szaniawskiego – Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, w I Komisariacie Policji przy ul. Reymonta 7. W poniedziałki w godzinach 16-19 dyżurują prawnicy Maria Nałęcz-Bachurska i Piotr Kawałek w czwartki w godzinach 17-19 dyżuruje psycholog Paweł Wierzchowski.

Do tej pory prawnicy i psycholog dyżurujący w Słupsku pomogli już kilkunastu osobom, m.in. ofierze przemocy domowej (pisma procesowe), osobie niepełnosprawnej, która padła ofiarą oszustwa (udało się częściowo umorzyć zadłużenie), oszukanemu metodą „na wnuczka” (pomoc psychologiczna), pokrzywdzonej przestępstwem seksualnym (pisma procesowe) i wielu innym.

Pomoc nie ogranicza się tylko do porad ustnych, to również:

 • pomoc prawna, świadczona w formie dyżurów prawników;
 • konsultacja psychologiczna, świadczona w formie dyżurów psychologów;
 • diagnoza psychologiczna, świadczona w formie dyżurów psychologów;
 • psychoterapia, świadczona w formie terapii do maksymalnie 16 spotkań (również prowadzona na dyżurach psychologicznych);
 • pomoc psychiatryczna, w formie konsultacji;
 • aktywizacja zawodowa, w formie spotkań grupowych albo indywidualnych;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw (w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany), wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
Maria Nałęcz-Bachurska, prawnik, aplikant radcowski pracujący w Kancelarii Radcy Prawnego Ekspert Piotr Pawłowski Oddział Słupsk, ul.Jana Pawła II 1 / 745, Słupsk, e-mail: nalecz-bachurska@kancelarie-bgp.pl

Maria Nałęcz-Bachurska, prawnik, aplikant radcowski pracujący w Kancelarii Radcy Prawnego Ekspert Piotr Pawłowski Oddział Słupsk, ul.Jana Pawła II 1 / 745, Słupsk, e-mail: nalecz-bachurska@kancelarie-bgp.pl

Główny cel to wyprowadzenie osoby pokrzywdzonej oraz jej rodziny z wykluczenia społecznego,powstającego w związku z doznanym przestępstwem. W tym celu podejmowane są formy pomocy, które Stowarzyszenie świadczy Beneficjentom, zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem. Każdy specjalista w ramach swojej pracy zobowiązany jest do udzielania pomocy Beneficjentowi w sposób jak najbardziej zadaniowy, mający na celu jak najszybciej i jak najskuteczniej wzmocnić Beneficjenta i wyprowadzić go ze stanu w jakim trafił do Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe INTERIOS

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni

Punkty Mobilne w: Słupsku, Jastarni i Wejherowie

81-304 Gdynia, ul. Śląska 53 A, lok. 404-406
Telefon: 690 489 646
E-mail: biuro@interios.org.pl

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Udostępnij.