Widoczne 1 z 3

Prawie 100 żołnierzy rezerwy stawiło się na wezwanie do 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Na dwa tygodnie mężczyźni porzucili codzienne zajęcia i będą szkolić się w 2 Batalionie Zmechanizowanym.

Pierwsze dni żołnierze poświęcą na zapoznanie się z instrukcjami. Będą również poznawać się nawzajem i – jak wyjaśniają służby prasowe 7 BOW – zgrywać się w ramach pododdziału na szczeblu drużyny.

Następnie żołnierze szkolić się będą na przykoszarowych placach ćwiczeń oraz na strzelnicy garnizonowej w Słupsku.

fot. 7 BOW

fot. 7 BOW

Na ćwiczenia wojskowe może być wezwany każdy żołnierz rezerwy (poza osobami, które odbyły służbę zastępczą albo zostały wybrane do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego). Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, żołnierzy rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, albo potrzebami zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Wojskowy komendant uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu go w danym roku kalendarzowym do odbycia ćwiczeń wojskowych. Przepisu tego nie stosuje się do żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych. Żołnierze rezerwy mogą odbywać ćwiczenia wojskowe również w innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wykonujących zadania w zakresie spraw mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy, jeżeli jednostkami tymi kierują lub w celu wykonywania tych zadań w jednostkach tych pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Do uznania faktu odbycia przez żołnierza ćwiczeń wojskowych jest niezbędne jego stawienie się do odbycia tych ćwiczeń, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej, przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej oraz faktyczne odbycie tych ćwiczeń.

Materiały informacyjne MON

Widoczne 1 z 3
Udostępnij.