Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim w grudniu 2015 r. wyniosła 9 i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 2,1 p.proc. W tym okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach, a najbardziej w powiecie sztumskim (o 6,3 p. proc.) i słupskim (o 3,6 p. proc.).

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominowały w końcu grudnia 2015 roku kobiety:  57,4 proc. wobec 55,9 proc. w grudniu 2014 roku. Największy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w danym powiecie zanotowano w powiecie gdańskim (66,3proc.) i w powiecie kartuskim (63,1 proc.), natomiast najmniejszy w Sopocie (50,6 proc.) i Słupsku (51,6 proc.).

Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy posiadało stosunkowo niski poziom wykształcenia. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych najwięcej było osób posiadających wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe, które stanowiły 56,4 proc.

Wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe posiadało 48,2 proc. kobiet bezrobotnych, podczas gdy odsetek mężczyzn z takim wykształceniem wyniósł 67,5 proc.

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

W końcu grudnia 2015 r. prawa do zasiłku nie posiadało 64,9 tys. (83,6 proc.) bezrobotnych zarejestrowanych (przed rokiem odpowiednio 82,6 tys. i 85,3 proc.).

W 2015 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęła większa liczba ofert pracy niż w 2014 r. (87,1 tys. wobec 68,2 tys. ofert). Jednocześnie w końcu 2015 r. na jedną ofertę pracy przypadało 19 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (podczas gdy przed rokiem 43 osoby).

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

WUS Gdańsk

Udostępnij.