Nieoczekiwanie nastąpiło ekspresowe (wyborcze?) przyśpieszenie w budowie drogi S6. Gdański oddział GDDKiA ogłosił bowiem przetarg na zaprojektowanie i budowę będącej częścią S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. 

Obwodnica Słupska - jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

Obwodnica Słupska – jeden z elementów drogi S6 / fot. M.Wirkus

Ciągle to daleko od Słupska, ale cieszy fakt że po pierwsze dużo wcześniej niż zapowiadano, a po drugie to pierwszy przetarg na budowę dla S6 w woj. pomorskim. Budowa nowej trasy S6 na tym fragmencie może rozpocząć się nawet rok wcześniej niż zakładano. Prace budowlana ruszyły by we wrześniu 2017 i potrwały do końca 2019.

Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił w piątek 18.09 przetarg na budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła) i Część nr 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, z podziałem na dwie części (zadania). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W maju 2015 GDDKiA zleciła wykonanie opracowania pt. „Koncepcja Programowa budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej”. Koncepcja ma być opracowana w maju 2016 i wtedy GDDKiA zaprosi firmy, które teraz się zgłoszą do złożenia ofert na budowę drogi. Koncepcja zostanie przekazane wybranemu wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania. W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla wykonawcy.

GDDKiA we wrześniu 2016 roku wybierze wykonawcę, który będzie miał 37 miesięcy na zaprojektowania, a później na wybudowanie nowej drogi (nie liczą się tu miesiące zimowe). Tym fragmentem pojedziemy więc w okolicach grudnia 2019 roku. Oczywiście jak nie będzie opóźnień.

Niestety, na razie nie będzie przetargów budowlanych na „nasze” odcinki S6.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej

W opisie zamówienia publicznego przeczytamy że podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze Szczecinem oraz odciążenie istniejącej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta z ruchu tranzytowego, a także ustanowienie alternatywnej trasy przejazdu między miejscowościami aglomeracji trójmiejskiej. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia oraz poprawę jakości obsługi ruchu.

Zadanie 1: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,65 km;
• budowę jednego węzła drogowego „Miszewo”;
• budowę obwodu utrzymania drogi ekspresowej w Miszewie;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowa estakady nad linią kolejową nr 201 długości ok. 910m;
• budowę estakady nad istn. drogą krajową nr 7, rzeką Radunia i linią kolejową nr 229 długości ok. 1240m;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych (w tym linii wysokich napięć 110kV, 200kV i 400kV);
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji;
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Zadanie 2: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem). Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
• opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
• budowę odcinka drogi ekspresowej długości ok. 15,1 km;
• budowa Obwodnicy Żukowa o długości ok. 6,66 km;
• budowę węzłów „Żukowo” oraz „Lublewo”;
• przebudowę węzła „Gdańsk Południe” na przecięciu z Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta i Południową Obwodnicą Gdańska;
• budowę MOP kategorii I w Niestępowie – oddzielnie dla każdej jezdni;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowa estakady nad linią kolejową nr 229 długości ok. 570m w ciągu obwodnicy Żukowa;
• budowę estakady nad linią kolejową nr 229 oraz jarem rzeki Raduni;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej;
• budowę obiektów mostowych nad drogą ekspresową w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów;
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia drogi, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych (w tym linii wysokich napięć 110kV, 200kV i 400kV);
• wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych;
• opracowanie dokumentacji powykonawczej;
• wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji;
• uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Dla zadania wykonane zostanie opracowanie pt. „Koncepcja Programowa budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał wyjściowy do projektowania. W ramach ww. opracowania wykonana zostanie dokumentacja geologiczno – inżynierska, która będzie wiążąca dla Wykonawcy.

Udostępnij.