Urząd Miejski w Słupsku szykuje się do podniesienia cen za śmieci. Najbardziej wzrośnie opłata za nieselektywne gospodarowanie odpadami z 12 na 16 złotych. Jeżeli ktoś segreguje zapłaci 1 złoty więcej. Wg starych stawek urzędnikom zabrakło 1,5 miliona złotych. Wg miasta opłaty za śmieci w Słupsku były za niskie, w porównaniu do innych miast. Na kolejnej sesji rady miejskiej radni mają przegłosować odpowiednią uchwałę.

smieci-szklo-1

Będzie się opłacało segregować śmieci / fot. M.Wirkus

Aktualnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych wynoszą: 12 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnego gospodarowania odpadami, oraz 9 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

30 kwietnia 2015 zostały otwarte oferty w przetargu na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych”. Poprzednie dwa przetargi, ogłoszone w roku 2014 zostały unieważnione z powodu niewystarczających środków finansowych na realizację zadania.

W bieżącym postępowaniu oferty złożyło dwóch wykonawców, tj: REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Lęborku – na kwotę 17.160.768,00 zł brutto na okres 20 miesięcy i PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze Słupska na kwotę 16.049.322,72 zł brutto na okres 20 miesięcy.

Miasto, na podstawie planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po odliczeniu kosztów administracyjnych systemu, określiło kwotę przeznaczoną
na realizację zadania w skali roku w wysokości 9.124.092,00 zł (czyli 15.206.820 zł na okres 20 miesięcy).

Aktualnie obowiązujące stawki, podjęte przez Radę Miejską w roku 2013 w wysokości niższej niż zaproponowane w projekcie uchwały nie zabezpieczyły faktycznych potrzeb finansowych na pokrycie kosztów kontraktu, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności dopłacenia do całego systemu z budżetu miasta. Dopłata ta wyniosła łącznie w latach 2013 i 2014 – 785.691,32 zł, przy nieuwzględnieniu płatności faktur za miesiąc listopad i grudzień 2014 – w wysokości 1.793.437,20 zł, których termin uregulowania przypadł na miesiąc styczeń i luty 2015 roku.

Po szczegółowej analizie wydatków przewidzianych do zrealizowania do końca czerwca br. oraz zaplanowanych w budżecie miasta środków na rok 2015 i 2016 kwota brakująca w budżecie
do podpisania z dniem 1 lipca br. umowy z Wykonawcą oferującym najniższą stawkę wynosi 1.543.098,24 zł i również nie obejmuje płatności faktur za miesiące listopad i grudzień 2016 roku.

Dla wyliczenia stawki przyjęto proporcję: 90% mieszkańców segregujących odpady oraz 10% mieszkańców zbierających odpady w sposób nieselektywny. Założono zwiększenie liczby mieszkańców
segregujących odpady z 80% do 90%, ze względu na większe zróżnicowanie stawek za odpady niesegregowane. Opłaty powinny stanowić mechanizm motywujący mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny oraz do zwiększenia efektywności systemu, ze względu na ustawowo określone poziomy odzysku. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych kierowanych do przetwarzania mechaniczno-biologicznego. Nieosiągnięcie poziomów odzysku skutkować będzie karami nałożonymi na miasto, czyli w konsekwencji na wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Niezbędne jest zatem, aby system funkcjonował w sposób transparentny, a więc z uwzględnieniem faktycznych kosztów, a nie dofinansowania z budżetu miasta kosztem innych sfer jego działania.

W wyniku półtorarocznych doświadczeń, jak również w wyniku zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców, poszerzono zakres usługi odbierania odpadów o odzież i tekstylia oraz o odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady te będą odbierane w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto została zmieniona minimalna częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych w zabudowie jednorodzinnej. Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów segregowanych, natomiast zmniejszono częstotliwość
odbioru odpadów zmieszanych. Aktualnie wszystkie odpady generowane w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane od mieszkańców raz na 2 tygodnie, natomiast w okresie czerwiec – sierpień odpady zmieszane z częstotliwością raz na tydzień.

Wartość kontraktu z wykonawcą w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 roku wynosiła 16.140.934,80 zł, a w analogicznym okresie od 1 lipca 2015 do 31 grudnia 2016 wyniesie 14.618.300,04 zł – mimo zmiany zakresu zadania koszty uległy zmniejszeniu o kwotę 1.522.634,76 zł,

W celu zbilansowania kosztów systemu z dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest zwiększenie stawek opłat z 9 zł na 10 zł od mieszkańca na miesiąc
w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz z 12 zł na 16 zł od mieszkańca na miesiąc w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów. Założeniem przyjęcia takiego modelu wyliczenia opłaty było jak najmniejsze obciążenie mieszkańców segregujących odpady.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami miasto pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmują: odbieranie, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną.

Porównując miasta o podobnych uwarunkowaniach (ilość mieszkańców, metoda naliczania opłaty itp.) opłaty przykładowo wynoszą: Konin: 10 zł/20 zł, Kalisz: 12zł/19 zł, Tychy: 11 zł/15 zł
Wałbrzych: 12 zł/20 zł, Lubin: 13 zł/15,50 zł, Jelenia Góra: 15 zł/25 zł, Piła: 10 zł/15 zł, Legnica: 9,70 zł/17 zł.

Miasta z rejonu pomorskiego jak Koszalin, Gdynia, Gdańsk ustaliły stawki od powierzchni lokalu, co nie jest porównywalne z metodą od mieszkańca.

Udostępnij.