Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku powstanie klasa w zawodzie technik teleinformatyk z autorskim programem nauczania, stworzonym przez nauczycieli oraz inżynierów praktyków z branży ICT, na zapotrzebowanie rynku pracy w wysokiej klasy specjalistów. To doskonały pomysł na nauczenie młodych ludzi praktycznego modnego zawodu, w którym pensje przekraczają średnią krajową.

komputer-mac

– Pomysł stworzenia Klasy ICT zrodził się ponad rok temu, dzięki trzyletniej współpracy panów Arkadiusza Śmigielskiego (OptiNav) i Daniela Jurszy (Infocity) ze szkołą, którzy prowadzili zajęcia w klasach elektronicznych i informatycznych z niektórych przedmiotów. Skonkretyzował się po realizacji ubiegłorocznej Letniej Akademii Informatycznej dla uczniów naszej szkoły, którzy odbywali nieobowiązkowe miesięczne staże w wymienionych firmach. Okazało się, że drzemie w uczniach potencjał, który warto rozwijać. Dlatego uzgodniono, w jakiej formie ta współpraca może przynieść jak największe korzyści uczniom. Wybrano kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk wg autorskiego projektu, ponieważ jest to zawód przyszłości. Chęć współpracy ze szkołą wyraziły również inne firmy tej branży – Kaliop Interaktive Media i Apator Telemetria. – powiedziała Aldona Pląska – dyrektor ZSP nr 1 w Słupsku

Według prognoz zatrudnienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Polsce do 2020 r. popyt na specjalistów ICT ma wzrosnąć o 57 %, a według Komisji Europejskiej tylko do 2016 r. powstanie w całej UE aż 700 tys. miejsc pracy dla specjalistów tej branży. Ocena szans rozwojowych młodzieży nie pozostawia wątpliwości – trzeba w większym stopniu zadbać o kadry wysokich technologii. Młodzi Polacy mają mgliste pojęcie o rynku pracy, duża część w trakcie nauki nie pracuje, a większość nie zdobywa doświadczenia zawodowego poza  szkołą czy uczelnią. Trzeba zmodyfikować programy kształcenia tak, by uczyły umiejętności, których jednoznacznie poszukują pracodawcy. Oferta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ma być odpowiedzią na to zapotrzebowanie i szansą dla uczniów na zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji.

– Chcemy pokazać praktyczne i ciekawe problemy, z jakimi mogą się spotkać młodzi ludzie w pracy i przez to ukazać sens nauki, pomoc zrozumieć dlaczego potrzebna jest matematyka, fizyka i język angielski na wysokim poziomie. Nie będziemy uczyć teorii programowania, ale realizować konkretne projekty, np. tworzyć gry. – Daniel Jursza – Prezes zarządu Infocity

– Teoria zawsze powinna wynikać z konkretnych problemów praktycznych. Próba ich rozwiązywania pociąga za sobą konieczność twórczego myślenia, popełniania błędów, wyciągania wniosków i korzystania z wiedzy innych. – Arkadiusz Śmigielski – Prezes zarządu OptiNav

– Dla uczniów Klasy ICT chcemy być mentorami, towarzyszącymi im przez całą drogę edukacji, w trakcie której będą się potykać, szukać rozwiązań i dzięki temu nabywać wiedzy praktycznej i teoretycznej – mówią zgodnie obaj panowie.

– Chcemy podnosić poziom edukacji zawodowej w regionie, dzieląc się własnym doświadczeniem i wiedzą, tym samym wspierać rozwój indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów.
Współpraca z nauczycielami może przynieść obopólne korzyści: podnoszenie ich umiejętności praktycznych oraz naszej wiedzy teoretycznej. Wspierając projekt Klasy ICT w ZSP nr 1 chcemy także  wzmacniać potencjał rekrutacyjny uczniów/absolwentów zarówno na studia, jak i u pracodawcy. – Dariusz Głażewski – Prezes zarządu Kaliop Poland

Zajęcia będą prowadzone przez inżynierów, pracujących na co dzień w najbardziej innowacyjnych słupskich firmach (OptiNav, Infocity, Kaliop, Apator Telemetria) i nad prawdziwymi projektami informatycznymi, elektronicznymi, a więc będą miały wymiar bardziej praktyczny.

Nauka przedmiotów technicznych będzie oparta na narzędziach, jakimi posługują się aktualnie inżynierowie na całym świecie oraz najlepsze uczelnie wyższe, co ułatwi dalszą naukę na studiach i start zawodowy.

Praktyki i staże odbywać będą uczniowie w innowacyjnych firmach z najszybciej rozwijającego się na świecie obszaru ICT (Information and Communication Technologies – elektronika, informatyka i pokrewne).

Wyróżniający się uczniowie, będą włączani do realizacji zadań projektowych w bieżących projektach wspomnianych firm, w różnych rolach i na różnych etapach realizacji. Tym samym, zdobywać będą praktyczne umiejętności zawodowe i społeczne: umiejętność pracy w zespole projektowym, twórczego myślenia, zadawania pytań, wyciągania wniosków z popełnianych błędów czyli nauki przez doświadczanie.

Uczniowie także będą mieli możliwość korzystania z dodatkowych kursów, zdobycia prestiżowych certyfikatów, potwierdzających kompetencje w posługiwaniu się narzędziami największych międzynarodowych firm (National Instruments, Microsoft, Cisco itp.).

Program klasy zapewni również wysoki poziom wiedzy z nowoczesnych technologii, rozszerzony poziom nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego, jako podstawowych narzędzi pracy przyszłego technika, inżyniera.

Nauka w tej klasie da uczniom możliwość wdrażania i komercjalizacji swoich pomysłów technicznych poprzez wspomniane firmy. Dzięki ciągłej współpracy z ich inżynierami, budowaniu relacji i zdobywaniu wiedzy, zgodnej z projektami tych firm, uczniowie klasy ICT mają większe szanse na szybsze zdobywanie doświadczenia zawodowego i zatrudnienie. Przekonają się także, że edukacja techniczna może być inspirująca, ciekawa i skuteczna, dzięki uczeniu się przez doświadczanie, rozwiązywanie problemów praktycznych za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych.

Klasa ICT w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Noblistów Polskich w Słupsku kształcenie wg autorskiego programu w zawodzie technik teleinformatyk

Idea: Klasa ICT jest dla tych, którzy chcą doświadczyć, że zdobywanie kwalifikacji zawodowych, które łączą wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki to przyjemność obcowania z najnowszymi technologiami, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, łamania schematów myślowych, rozwijania twórczości własnej. To możliwość ciągłego rozwoju pod opieką specjalistów z branży w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. To także praca w atrakcyjnym finansowo sektorze i bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości. Jest szansą, na podniesienie konkurencyjności słupskiego rynku pracy w branży ICT.

Korzyści

 • Wzmocnienie potencjału rekrutacyjnego uczniów/absolwentów, zarówno w sensie edukacyjnym (studia wyższe), jak i zawodowym (podjęcie pracy).
 • Nauka wg autorskiego programu nauczania: poszerzenie treści nauczania (cele, materiał, wymagania).
 • Uczenie się poprzez doświadczanie: lepsza obserwacja, analiza, refleksja; lepsze rozumienie zjawisk i zależności, większe zaangażowanie ucznia, lepsze zapamiętywanie, lepsze powiązanie między wiedzą, a praktyką, pracą, życiem.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez praktykę i współpracę z pracodawcą: organizacja własnej pracy, współpraca w grupie, krytycznie rozumowanie, wyciąganie wniosków, opracowywanie i prezentowanie informacji, umiejętności manualne i techniczne.
 • Rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentu i pasji.
 • Uczenie się od specjalistów i pracodawców.
 • Stała opieka mentorów/specjalistów z branży.
 • Rozwijanie twórczego myślenia, komercjalizacja własnych rozwiązań technicznych.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi ICT i umiejętność ich wykorzystywania do projektowania i rozwiązywania problemów.
 • Rozszerzony program matematyki, fizyki i języka angielskiego i ich korelacja z przedmiotami zawodowymi.
 • Udział w pracy nad projektami technicznymi, zdobywanie doświadczenia zawodowego.
 • Zdobywanie dodatkowych umiejętności poprzez udział w dodatkowych kursach i potwierdzenie ich certyfikatem (National Instruments, Microsoft, Cisco itp.).
 • Przygotowanie do wyższego etapu kształcenia – studia, szczególnie politechnicznego.
 • Praktyka zawodowa w innowacyjnych firmach ICT.
 • Uzyskanie tytułu zawodowego: technik teleinformatyk.
Udostępnij.