Urząd Miejski zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

ratusz-slupsk-4

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów poprzez: aktywizację i integrację społeczną, zapobieganie marginalizacji,  poprawę społecznego wizerunku, ochronę zdrowia i rozwój form wypoczynku oraz dostęp do edukacji i kultury.

W skład Rady powołani będą: po jednym przedstawicielu spośród zainteresowanych organizacji pozarządowych, które działają w Słupsku na rzecz środowiska seniorów, osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Słupska i osoba wskazana przez Radę Miejską. Rada do swojego składu może włączyć z własnej inicjatywy do trzech osób nie zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Konsultacje będą trwały od 2 do 13 kwietnia. Można w nich wziąć udział poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego lub wzięcie udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych.
Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 14:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.
Kolejne terminy spotkań wyznaczone zostały na 7 kwietnia o godz. 14:30 i 10 kwietnia o godz. 17:00.

Udostępnij.