Po sobotnich losowaniach doszedł w naszym regionie kolejny szczęśliwiec. Szóstka warta 1 666 254,30 zł padła w Bytowie na ul. Wojska Polskiego 6.

lotto

Bytów, znalazł się po raz pierwszy na liście miast, w któ­rych wygrywają Lot­to­mi­lio­ne­rzy. Miło­śnik gier licz­bo­wych odwie­dził miej­scową kolek­turę przy ul. Wojska Pol­skiego 6. Samo­dziel­nie wypeł­nił blan­kiet zawie­ra­jąc osiem zakła­dów. W jednym z nich zna­lazł się ten wła­śnie zestaw wylo­so­wa­nych w sobotę liczb: 18, 30, 34, 36, 37, 45. Takie same liczby skreśliły jeszcze dwie osoby z Zamościa i Wrocławia.Po sobot­nich loso­wa­niach lista Lot­to­mi­lio­ne­rów, czyli osób, które od 1996 roku wygrały co naj­mniej 1 000 000 zł, liczy już 1023 pozy­cje. Czy we wtorek ten ran­king znowu się powięk­szy? O tym prze­ko­namy się 24 lutego, kiedy to w Lotto zagramy o 2 000 000 zł, a w Lotto Plus o gwa­ran­to­wany 1 000 000 zł. Przy­po­mi­namy, że loso­wa­nia obu gier odby­wają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40. Możemy je oglą­dać zarówno na ante­nie TVP Info, jak i w inter­ne­cie na stro­nie www.lotto.pl. Aby zagrać wystar­czy jeden zakład za 3 zł. Dodat­kowa zło­tówka dodana do tego zakładu spo­wo­duje, że Gracz weźmie też udział w loso­wa­niu Lotto Plus.

Udostępnij.