Na stronie Urzędu Miasta Słupska pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarz Miasta. To stanowisko zwolniło się po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym sekretarzem Agnieszką Nowak. To drugi konkurs na wakat w urzędzie miejskim Słupska. Na pierwszy czyli stanowisko Dyrektora Wydziału Komunikacji do drugiego etapu przeszło 15 osób. 

ratusz-slupsk-zima

Sekretarz miasta jest odpowiedzialny za organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych Urzędu, prowadzenie procesów zakupowych oraz projektów restrukturyzacyjnych, inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych, koordynowanie i organizacja wyborów, referendów i spisów, koordynowanie działań związanych kontrolą zarządczą, współpraca z Radą Miasta w tym koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów pod obrady Komisji Rady oraz sesji Rady, zapewnienie prawidłowej i skutecznej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń, oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym, w tym aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywanie zadań określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta Miasta.

Aby zostać miejskim sekretarzem należy oczywiście mieć obywatelstwo polskie i wykształcenie wyższe. Trzeba mieć też co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Kandydat nie może też należeć do partii politycznych. Oczywiście musi też posiadać znajomość mnogości przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wyborczy, Kodeks pracy.

Jest też wiele zastrzeżeń co do dodatkowych zajęć kandydata, członkostwa w radach nadzorczych, posiadania akcji spółek handlowych czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo miasto wymaga doświadczenie i umiejętność zarządzania, kierowania zespołem i tworzenia poprawnych relacji interpersonalnych, doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu, umiejętności interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce, doświadczenie w prowadzeniu projektów restrukturyzacyjnych, doświadczenie w zarządzaniu kosztami, doświadczenie w nadzorowaniu i prowadzeniu procesów zakupowych, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista.

Jak ktoś jest chętny to zgłoszenia trzeba złożyć w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku.

Więcej o naborze można przeczytać na stronie miasta: http://bip.um.slupsk.pl/praca/334.html

Udostępnij.