Prezydent Robert Biedroń przedstawił swoje autopoprawki budżetowe. Planuje ostre cięcie w słupskim budżecie na 2015. Pod nóż poszło większość inwestycji ze wszystkich miejskich dziedzin. Ale deficyt miasta został zmniejszony z 26,7 milionów złotych do 11,3 miliona złotych. Będzie oszczędnie ! Na te poprawki musi się jeszcze zgodzić Rada Miasta.

Teraz prezydent R.Biedroń musi przekonać radę / fot. M.Wirkus

Teraz prezydent R.Biedroń musi przekonać radę / fot. M.Wirkus

Prezydent Robert Biedroń przedstawił projekt autopoprawek do projektu budżetu. Taki projekt przedstawi radnym, którzy muszą do końca stycznia uchwalić budżet na 2015 rok. Robert Biedroń wycina bardzo dużo inwestycji. Prezydenckie nożyczki wycięły inwestycje w drogi, edukację, kulturę, cmentarz, odnowienia zasobów komunalnych, alejek parkowych, oświetlenie uliczek, boiska i hale. Projekt za to zakłada zmniejszenie deficytu miasta do 11,3 mln złotych to zmiana o 15 mln złotych ! Jedynie pracownicy kultury otrzymają podwyżkę. Ale pracownicy ZIM dostaną mniej.

W budżecie zostają wszystkie inwestycje które są rozpoczęte (np. ul. Małcużyńskiego), te które mają dofinansowanie europejskie (np. ring, projekt transportowy) i te zaplanowane z budżetu obywatelskiego.

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE
DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK

 • 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę +400.000,-zł z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych. Dodatkowe środki uzyskane zostaną dzięki uszczelnieniu systemu windykacji i egzekucji należności Miasta.
 • 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących projektu pn. „e-Urząd-dodaj do ulubionych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę +176.150,-zł. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest od 15.02.2014r. do 15.08.2015 r. Z powodu znacznego opóźnienia podpisania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które nastąpiło dopiero w dniu 13 czerwca 2014 r., wystąpiło opóźnienie rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań projektowych. W związku z powyższym płatności za część zadań projektowych będą mogły być zrealizowane dopiero w roku 2015. Autopoprawka spowodowana jest opóźnieniem przekazania transzy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • 3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę +50.000,- zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
 • 4. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę +50.000,- zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – MIASTO SŁUPSK 

 • Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę +1.089,-zł, stanowiącą różnicę między dotacją z Powiatu Słupskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku ujętą w Projekcie Budżetu Miasta Słupska na 2015 rok (47.324,-zł ), a kwotą zawartą w Uchwale Nr 123/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 rok (48.413,-zł).

Po dokonaniu zmian w planie dochodów bieżących, dochody bieżące budżetu Miasta na 2015 rok Wyniosą 403.872.665,-zł.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY – MIASTO SŁUPSK 

 • 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę –500.000,-zł z tytułu usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego.
 • 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę –220.000,-zł z tytułu wynagrodzeń pracowników Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
 • 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę –150.000,-zł z tytułu działalności turystycznej Miasta Słupska.
 • 4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę –460.000,-zł z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.
 • 5. Dokonuje się zwiększenie planu wydatków bieżących projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę +103.650,-zł. Kwota ta wynika z przeniesienia części środków niewykorzystanych w roku poprzednim na realizację projektu w 2015 roku.
 • 6. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków bieżących projektu „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017” o kwotę +1.304,-zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla pracownika zatrudnionego w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct-Słupsk.
 • 7. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę –150.000,-zł z tytułu promocji Miasta Słupska.
 • 8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę +15.451,-zł projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku. Powyższa zmiana związana jest z przedłużającą się procedurą ustalenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska”. Tym samym nie było możliwe rzeczowe i finansowe zakończenie Projektu w roku 2014.
 • 9. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę +40.960,-zł w związku z podpisaną umową na projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w ramach programu ERASMUS +. Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do działania i motywowanie świadomości ludzi do stosowania poprawnych nawyków żywieniowych młodych Europejczyków i wdrażanie zdrowego stylu życia, między innymi poprzez prawidłową dietę oraz uprawianie sportu i czynnego wypoczynku.
 • 10. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę +10.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
  dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
 • 11. Zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę +57.623,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury (Nowy Teatr, Młodzieżowe Centrum Kultury).

WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA NA PRAWACH POWIATU 

 • 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę +15.210,-zł z tytułu otrzymanego grantu w związku z wygraniem konkursu „Pozytywnie otwarci” edycja 2014. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zgłosił do konkursu projekt pn. „Śmieję się i płaczę tak samo II” w ramach obszaru dotyczącego edukacji i profilaktyki AIDS/HIV skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie i tym samym został laureatem konkursu.
 • 2. Zwiększa się plan dotacji dla instytucji kultury o kwotę +274.911,-zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury (Teatr Lalki „Tęcza”, Miejska Biblioteka Publiczna, SOK, Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”).
 • 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę +1.089,-zł, stanowiącą różnicę między dotacją z Powiatu Słupskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku ujętą w Projekcie Budżetu Miasta Słupska na 2015 rok (47.324,-zł), a kwotą zawartą w Uchwale Nr 123/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 rok (48.413,-zł).

Po dokonaniu zmian w planie wydatków bieżących, wydatki bieżące budżetu Miasta na 2015 rok Wyniosą 398.193.642,-zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK 

 • 1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę +2.160.797,-zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” w ramach refundacji poniesionych wydatków.
 • 2. Dokonuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o kwotę +6.769,-zł. Zgodnie z założeniami projekt realizowany jest od 15.02.2014r. do 15.08.2015 r. w partnerstwie z Gminą Radziłów, Gminą Prostki, Gminą Strzelce Opolskie, Powiatem Grodziskim oraz F5 Konsulting Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu. Z powodu znacznego opóźnienia podpisania umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które nastąpiło dopiero w dniu 13 czerwca 2014 r., wystąpiło opóźnienie rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań projektowych. Powyższe zmiany w harmonogramie realizacji zadań zostały zgłoszone do Lidera Projektu i zaakceptowane przez MAiC. W związku z powyższym płatności za część zadań projektowych będą mogły być zrealizowane dopiero w roku 2015. Autopoprawka spowodowana jest opóźnieniem przekazania transzy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Po dokonaniu zmian w planie dochodów majątkowych, dochody majątkowe budżetu Miasta na 2015 rok wyniosą 75.565.461,-zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY – MIASTO SŁUPSK

Wykaz zadań majątkowych z których 2015 roku Miasto Słupsk rezygnuje z realizacji przez co zyska +15 739 000 zł

 • Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy -200 000 zł
 • Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej -500 000 zł
 • Budowa ul. Wczasowej w Słupsku -2 870 000 zł 
 • Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku -600 000 zł
 • Budowa ul. Grzybowej w Słupsku -1 200 000 zł
 • Budowa ul. Sułkowskiego w Słupsku -2 800 000 zł
 • Przebudowa ul. Szafranka i Aluchny – Emelianow w Słupsku – 220 000 zł
 • Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku – 120 000 zł
 • Rozbudowa sieci parkingów rowerowych przed obiektami użyteczności publicznej – 25 000 zł
 • Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego – 1 800 000 zł
 • Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska – 300 000 zł
 • Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Banacha (dz. nr 22/6) – 51 000 zł
 • Nabycie nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi przy ul. Świętej Klary z Asyżu – 60 000 zł
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mieszkań socjalnych – 80 000 zł
 • Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej – 50 000 zł
 • Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Maxa Josepha – 300 000 zł
 • Przebudowa alejek w północno-wschodniej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Maxa Josepha wraz z oświetleniem – 400 000 zł
 • Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej – 80 000 zł
 • Budowa ściany pamięci na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Maxa Josepha – 120 000 zł
 • Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia – 500 000 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – 100 000 zł
 • Wymiana pokrycia dachowego nad segmentem A Szkoły Podstawowej Nr 5 – 150 000 zł
 • Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na przygotowane podłoże boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 174 000 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – 8 000 zł
 • Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych – 350 000 zł
 • Modernizacja infrastruktury telefonicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 28 000 zł
 • Modernizacja infrastruktury technicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku – 25 000 zł
 • Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. 3-go Maja 78 – 150 000 zł
 • Usprawnienie spływu wód opadowych kolektorem nr IX do rzeki Słupi w rejonie ul. Poznańskiej – 50 000 zł
 • System zagospodarowania wód deszczowych na kolektorze nr IX – II etap – 100 000 zł
 • Budowa separatora na kolektorze nr XI w rejonie ul. Arciszewskiego – 50 000 zł
 • Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku – 120 000 zł
 • Budowa oświetlenia ul. Chłapowskiego w Słupsku – 126 000 zł
 • Budowa oświetlenia na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Arciszewskiego w Słupsku – 125 000 zł
 • Budowa drewniano-kamiennych założeń grodowych wraz z infrastrukturą na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000 zł
 • Wykonanie nawierzchni alejek w Parku Łabędzim -300 000 zł
 • Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów -200 000 zł
 • Zagospodarowanie terenów będących w administracji ZIM w Słupsku -200 000 zł
 • Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim – 100 000 zł
 • Modernizacja Małej Sceny wraz z zapleczem oraz zakup wyposażenia w Nowym Teatrze w Słupsku – 130 000 zł
 • Renowacja zabytkowych murów obronnych na terenie Miasta Słupska – 200 000 zł
 • Modernizacja pomieszczenia dla pensjonariuszy w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku – 70 000 zł
 • Budowa hali treningowo – sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) – 600 000 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku – 57 000 zł

Wykaz zadań majątkowych których wartość w porównaniu z projektem budżetu Miasta Słupska na 2015 rok ulegnie zmianie.

 • Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015r. – 39.100.000,- zwiększenie o 5 654 373 zł
 • Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015r. – 6.900.000,- zwiększenie o 3 859 047 zł
 • Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015r. – 402.730,- zmniejszenie o 183 730 zł
 • Modernizacja Schroniska dla Zwierząt – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. – 450.000,-   zmniejszenie o 250 000 zł
 • Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. – 8.200.000,- zmniejszenie o 3 700 000 zł
 • Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kaszubskiej – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015 r. – 445.000,- zmniejszenie o 175 000 zł
 • Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Niemena – wartość zgodnie z projektem budżetu na 2015r. – 63.000,- zmniejszenie o 13 000 zł

Wykaz nowych zadań inwestycyjnych do realizacji przez Miasto Słupsk w 2015 roku.

 • Dokumentacja przygotowawcza projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” +100 000 zł
 • Uzbrojenie osiedla Szczecińska – Koszalińska w rejonie ul. Matejki w Słupsku +100 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU
Wykaz zadań majątkowych z których 2015 roku Miasto Słupsk rezygnuje z realizacji da to 1 332 000 zł

 • Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -25 000 zł
 • Wymiana instalacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku -15 000 zł
 • Roboty budowlane i konserwatorskie na elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -216 000 zł
 • Modernizacja szkolnych pomieszczeń piwnicznych na szatnię uczniowską z technicznym wyposażeniem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 84 000 zł
 • Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych – 212 000 zł
 • Monitoring wizyjny w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku – 30 000 zł 
 • Termomodernizacja dachu budynku administracyjno – mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku wraz z montażem wsporników pod ogniwa fotowoltaniczne z modernizacją balkonów i zabezpieczeniem elewacji – 200 000 zł
 • Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” – 32 000 zł
 • Dokończenie prac renowacyjnych i remontowych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku – 260 000 zł
 • Zakup autobusu w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza” – 258 000 zł

PO WPROWADZENIU POWYŻSZYCH ZMIAN BUDŻET MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

PROJEKT
BUDŻETU NA
2015 ROK
KWOTA
ZMIANY
PROJEKT BUDŻETU
NA 2015 PO
AUTOPOPRAWKACH
DOCHODY 476 593 321,00 zł 2 844 805,00 zł 479 438 126,00 zł
– bieżące 403 195 426,00 zł 677 239,00 zł 403 872 665,00 zł
– majątkowe 73 397 895,00 zł 2 167 566,00 zł 75 565 461,00 zł
WYDATKI 503 359 438,00 zł -12 614 887,00 zł 490 744 551,00 zł
– bieżące 399 154 748,00 zł -961 106,00 zł  398 193 642,00 zł
– majątkowe 104 204 690,00 zł -11 653 781,00 zł 92 550 909,00 zł
NADWYŻKA BIEŻĄCA 4 040 678,00 zł 1 638 345,00 zł 5 679 023,00 zł
WYNIK BUDŻETU -26 766 117,00 zł 15 459 692,00 zł – 11 306 425,00 zł
PRZYCHODY 41 798 623,00 zł -15 459 692,00 zł 26 338 931,00 zł
przychody ze sprzedaży
innych papierów wartościowych
41 798 623,00 zł – 15 459 692,00 zł 26 338 931,00 zł
ROZCHODY 15 032 506,00 zł 0 zł 15 032 506,00 zł
spłata otrzymanych krajowych
kredytów i pożyczek
3 532 506,00 zł 0 zł 3 532 506,00 zł
wykup innych papierów
wartościowych
11 500 000,00 zł 0 zł 11 500 000,00 zł

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian deficyt zmniejszy się i będzie wynosił 11.306.425,-.

Udostępnij.