Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej programom wyborczym obu pretendentów do fotela Prezydenta Słupska. Dane te pobraliśmy z ich stron internetowych. Chcieliśmy wyciągnąć najważniejsze dla mieszkańca Słupska elementy.

wybory-top-grafika

Robert Biedroń Zbigniew Konwiński
Urząd Miasta, Zarządzanie miastem
 • Zlikwiduję zbędne spółki, a w pozostałych zmniejszę rady nadzorcze,
 • ograniczę korzystanie ze służbowych samochodów, podróży i funduszy reprezentacyjnych.
 • Prezydent przesiądzie się z eleganckiej i drogiej limuzyny z kierowcą na rower,
 • Należy bardziej zaangażować straż miejską, aby szybko i skutecznie reagowała na prawdziwe problemy w życiu miasta, w tym pomagała osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.
 • Mieszkanki i mieszkańcy muszą mieć stały i pełny wgląd w finanse miasta, a działania administracji publicznej muszą być jawne i przejrzyste.
 • w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury miasta przedstawię bilans otwarcia i pokażę, jaki jest stan finansów w Słupsku.
 • Drzwi gabinetu prezydenta oraz jego zastępców zawsze będą otwarte dla mieszkańców i mieszkanek miasta.
 • Wprowadzę szerokie konsultacje, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami
 • tematyczne rady, składające się z mieszkanek i mieszkańców, urzędników, radnych oraz ekspertów. Rady te będą faktycznym partnerem i ciałem doradczym dla prezydenta miasta.
 • Wszystkie decyzje władz miejskich będą bez opóźnienia i bez ograniczeń dostępne w witrynie internetowej miasta. To podstawowy warunek skutecznej społecznej kontroli władzy w mieście.
 • Władza w mieście ma być także przyjazna mediom. Koniec z uchylaniem się przed odpowiedziami na trudne i niewygodne pytania mediów! Każdy urzędnik będzie miał wpisane w zakres obowiązków rzetelny kontakt z mediami.
 • Ogłoszenia o wszelkich konkursach na stanowiska w słupskim magistracie będą publikowane w najbardziej poczytnych słupskich mediach. Koniec z konkursami organizowanymi pod określone osoby!
 • Przeprowadzimy audyt miejskich finansów oraz zracjonalizujemy miejskie wydatki
 • Uważamy za konieczne zwiększenie wpływu mieszkańców na sposób rządzenia miastem i konsultowanie kluczowych decyzji przez publiczne dyskusje, sondaże opinii, referenda oraz wykorzystanie innych mechanizmów lokalnej demokracji bezpośredniej.
Internet
 • Internet za darmo w całym mieście! W poprzednich latach w Słupsku tylko mówiono o darmowym Internecie. Teraz nadszedł czas, żeby zapewnić go każdemu chociaż w stopniu podstawowym. Nie załatwią problemu wykluczenia cyfrowego darmowe hotspoty w centrum miasta, bo mało kto mieszka pod ratuszem czy przy siedzibie radnych.
 • Dotychczasowa władza bała się Internetu, ponieważ ludzie używali go w sposób, który włodarzom miasta się nie podobał (np. do krytyki działań ratusza). My nie będziemy cenzurować czy oceniać – każdy sam powinien decydować, jak będzie z niego korzystał: czy do rozrywki, czy do edukacji, czy też do udziału w debacie publicznej.
 • Planowana przez nas sieć darmowego Internetu powstanie w oparciu o wszystkie placówki miejskie (szkoły, urzędy, przedszkola, inne instytucje), na których uruchomione zostaną anteny nadawcze, dodatkowo uzupełniane w miejscach białych plam nadajnikami sygnału.
 • Internet w każdym domu – bezpłatny i zawsze dostępny okno na świat i środek międzyludzkiej komunikacji oraz instrument do załatwiania spraw urzędowych.
 • Internet ułatwi wyrażanie poglądów i opinii, rozwój mechanizmów lokalnej demokracji bezpośredniej, realizowanie obywatelskich praw mieszkańców. Dzięki technologiom informacyjnym urzędy i instytucje miejskie staną się dla mieszkańców „przejrzyste” i przyjazne. Będziemy wspierać rozwój sektora nowych technologii w Słupsku – tak w przestrzeni edukacyjnej, jak i w biznesie.
Komunikacja miejska
 • Inwestycje w transport publiczny przynoszą wymierne efekty – redukują korki, liczbę wypadków na drogach i zanieczyszczenie w mieście. Władze Słupska powinny stale zachęcać do przesiadania się do autobusów i na rowery.
 • Komunikacja Miejska – obniżymy ceny biletów – znika bariera finansowa zniechęcająca do korzystania z autobusów,
 • preferencyjne ceny biletów dla mieszkańców i mieszkanek, tak żeby osoby, które w nim pracują, a płacą podatki w innych miejscach, chętniej zarejestrują się w lokalnym urzędzie skarbowym
 • Drogi Rowerowe – konieczna jest budowa nowych, dogodnych połączeń, a także lepsze oznaczanie tras.
 • Ważne, aby w miejscach do tego odpowiednich powstawały kontrapasy rowerowe.
 • Przy każdym remoncie miasto musi pamiętać o rowerzystkach i rowerzystach, żeby nie przeoczyć dobrego momentu wprowadzenia zmian, i nieustannie poprawiać warunki jazdy.
 • Szczególnie zimą ścieżki muszą być dobrze utrzymane tak, żeby można było swobodnie się przemieszczać.
 • Wprowadzimy zasadę 1 na 20: na 20 miejsc parkingowych dla samochodów powinien przypadać 1 parking dla minimum 10 rowerów.
 • Będziemy walczyć o przywrócenie połączeń kolejowych z innymi miastami oraz budową trasy kaszubskiej łączącej Słupsk z Trójmiastem.
 • Idea dwumiasta Słupska i Ustki wzmocniona musi być przez lepszą drogę, a także ścieżkę rowerową. Należy przywrócić debatę nad potrzebą uruchomienia Słupskiej Kolei Morskiej
 • przebudowę i doskonalenie układu komunikacyjnego,
 • rozwijanie sieci ścieżek rowerowych,
 • Doprowadzimy do budowy przejścia z ulicy Wojska Polskiego na stronę Zatorza
 • Dokończymy budowę pierwszej części ringu miejskiego, uwzględniając postulaty mieszkańców co do bezpieczeństwa i komfortu życia na osiedlach, przez które on przechodzi (m.in. wprowadzenie świateł na przej ściach stanowiących drogę do szkoły dla dzieci)
 • Wprowadzimy jasny i klarowny plan remontu chodników oraz ulic miejskich (w tym na osiedlach), tak by w ciągu najbliższych 6 lat Słupsk miał bardzo dobrą infrastrukturę w tym zakresie
Rozwój Miasta
 • Zabiegać będziemy o powołanie województwa środkowopomorskiego, co zaowocuje zwiększeniem liczby miejsc pracy i dodatkowymi środkami pomocowymi dla miasta
 • Powstanie Instytut Zielonej Energii – Słupsk będzie zagłębiem innowacyjności w Polsce kreującym nowe miejsca pracy. Instytut Zielonej Energii, który będzie się zajmował rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych technologii energetycznych (ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej).  Wzorem dla takiej instytucji może być Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology z Bremerhaven (ISEW) w Niemczech
 • Słupsk ma wszystko, czego potrzeba, żeby rozwinąć taki ośrodek: bazę dydaktyczną, która potrzebuje ukierunkowania i impulsu do dalszego działania. Dlatego powstaną nowe kierunki studiów na Akademii Pomorskiej, w tym pierwsze w Polsce Studia Zielonych Energii, infrastrukturę do tworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego (Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna ze Słupskim Inkubatorem Technologicznym), biznes – inwestorów już działających w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a także sektor cały sektor zielonych technologii, który rozwija się w Polsce coraz prężniej.
 • 0,5 mld zł ze środków europejskich na inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy. Jako trzecie co do wielkości miasto Pomorza będziemy zabiegać o każdą złotówkę na rozwój należną Słupskowi od wojewódzkich władz samorządowych i państwowych.
 • pozyskanie nowych inwestorów m.in. dzięki poprawie warunków komunikacyjnych (droga ekspresowa S6 i kolejne etapy ringu miejskiego), uzbrojeniu nowych terenów i promocji skierowanej do biznesu
 • Źródłem zamożności mieszkańców i miasta jest praca. Planujemy taki system zachęt,
  preferencji, a nawet przywilejów dla inwestorów, aby wciąż przybywało nowoczesnych i dobrze płatnych stanowisk pracy – zarówno w samym mieście, jak i Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To cel najważniejszy. Ale rozwijając i czyniąc skuteczniejszym system opieki i pomocy socjalnej, chcemy dbać także o tych, którzy z różnych powodów gorzej sobie radzą w życiu
 • Energiczniej wyjdziemy naprzeciw wyzwaniom XXI wieku – opierając rozwój miasta i komunikację społeczną m.in. na technologiach informacyjnych
 • Będziemy inicjować i wspierać również przedsięwzięcia komercyjne, modernizujące sferę gospodarki komunalnej, wychodzące naprzeciw nowym, rosnącym potrzebom miasta i jego społeczności.
 • W rozwój Słupska, jego gospodarki, oświaty i ochrony zdrowia włączymy doświadczenia miast partnerskich
Obywatele
 • większy budżet obywatelski – obecny stanowi tylko 0,5% budżetu Słupska,
 • Będę wzmacniał funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Chcę zaproponować nową, mądrą i nieobawiającą się mieszkańców władzę kreującą tego typu aktywność poprzez wspieranie organizacji pozarządowych oraz współpracę z nimi poprzez przekazywanie stowarzyszeniom kolejnych zadań samorządu.
 • Chcę motywować radnych i radne do zaangażowania w sprawy obywateli i obywatelek. Zasadniczym celem tych działań powinno być doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych usług publicznych tak, by zapewnić wokół nich możliwy konsensus oraz wsparcie i przychylność obywatelek i obywateli.
 • utworzę obiecane już dawno, a do dzisiaj niezrealizowane Rady Dzielnic. Każdego roku będą one mogły korzystać ze specjalnego budżetu na inicjatywy lokalne.
 • W ramach urzędu prezydenta miasta utworzę rady konsultacyjne złożone z przedstawicieli grup mieszkańców, w tym Radę Seniorów.
 • W każdej istotnej dla mieszkańców i mieszkanek Słupska sprawie będę przeprowadzał konsultacje społeczne,
 • Miasto jest wspólnym dobrem musi być bezpieczne i przyjazne wszystkim – bez podziału na „my” i „oni”.
 • Uważamy za konieczne zwiększenie wpływu mieszkańców na sposób rządzenia miastem i konsultowanie kluczowych decyzji przez publiczne dyskusje, sondaże opinii, referenda oraz wykorzystanie innych mechanizmów lokalnej demokracji bezpośredniej.
 • Zamierzamy wspierać istniejące organizacje pozarządowe i inicjować powstawanie nowych, aby niektóre swoje problemy mieszkańcy rozwiązywali bezpośrednio i sami.
 Oświata i Edukacja
 • Zamiast likwidować kolejne szkoły, będziemy podnosić jakość uczenia w nich. Niż demograficzny to szansa na wyższą jakość edukacji.
 • Chcemy zmniejszenia liczby uczniów w klasach (do 20–25 osób)
 • przywrócenia publicznych stołówek szkolnych.
 • Do słupskich szkół powróci także profilaktyka zdrowotna. 80% dzieci w wieku 6–12 lat ma problemy z próchnicą. W związku z tym utworzymy miejski Dentobus, który pozwoli lepiej dbać o zdrowie dzieci i młodzieży.
 • Przyjazna i bezpieczna szkoła nie jest możliwa bez kompetentnej i należycie opłacanej kadry profesjonalistów i profesjonalistek. Wydatków na publiczną edukację nie można przedstawiać jako balastu, obciążenia gminnego budżetu – ale jako cenną inwestycję w najmłodszych mieszkańców i przyszłość wspólnoty.
 • Szkoła to pierwsza i dla wielu jedyna instytucja, w której należy kierować do specjalistów, ale także wspierać edukowanie najmłodszych tak, aby bardziej świadomie się odżywiali i umieli przeciwstawiać chorobom cywilizacyjnym. Należy więc przywrócić w szkołach opiekę medyczną i wzmacniać rolę pedagogów i psychologów.
 • Utworzenie wyższej szkoły zawodowej z kierunkami technicznymi, a w pierwszej kolejności utworzenie kierunków informatycznych połączone ze wsparciem dla rozwoju przedsiębiorczości w sferze nowych technologii i usług,
 • Nie ma rozwoju bez oświaty – nowoczesnej, przyjaznej, otwartej na wszystkie potrzeby młodych–od wychowania przedszkolnego aż po wyższe uczelnie. Jej docelowy model to mniej uczniów w klasach, komputer na każdej ławce, przynajmniej dwa języki obce oraz otwartość na indywidualne potrzeby poznawcze ucznia.
 • Model oświaty powinien być ściśle zestrojony z kierunkami rozwoju miasta, zatem także z potrzebami przyszłego rynku pracy, aby absolwenci nie poszukiwali pracy poza swoim miastem. Pomoże to zatrzymać proces demograficznego upadku miasta.
 • Edukacja to także szeroka pozaszkolna oferta rozwijania zainteresowań artystycznych, kulturalnych i sportowych. Nie wolno na to żałować miejskiego grosza. Im więcej boisk, tym zdrowsza młodzież; im więcej placówek kultury i bogatsza oferta spędzania czasu wolnego, tym mniej pokus wejścia na drogę wykroczeń i przestępstwa.
 • Miastu potrzeba coraz więcej wykształconych ludzi, którzy swobodnie – niczym ambasadorowie Słupska – poruszają się po świecie, aby czerpiąc zeń nauki i doświadczenie, zawsze pragnęli wrócić do siebie.
Zdrowie
 • Jako prezydent Słupska doprowadzę do stworzenia dla nich nowoczesnego i przyjaznego specjalistycznego oddziału położniczego
 • utworzenia pierwszego w Polsce specjalistycznego centrum szpitalnego dedykowanego seniorom. Wsparciem dla systemowych działań na terenie miasta w zakresie osób starszych będzie działająca przy Urzędzie Miasta Rada Seniorów.
 • jak najszybsze otwarcie oddziału chorób zakaźnych w Słupsku. Jakkolwiek plany otwarcia takiego oddziału już istnieją, to prace nad nim uważam za zbyt opieszałe, stąd będę zabiegał o przyspieszenie prac nad tym projektem.
 • Mniej spalin, brudu, zanieczyszczeń i hałasu, ale także szeroko pojęta profilaktyka to
  ważne fundamenty zdrowia mieszkańców.
 • W kompetencjach samorządu jest wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu profilaktykę zarówno dorosłych, jak też dzieci w szkołach. Stworzymy program finansowania systemu powszechnych bezpłatnych badań diagnostycznych dla przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym
Kultura
 • Nowa filharmonia byłaby wspólnym mianownikiem dla wszystkich środowisk kulturotwórczych, niezależnie od opcji. Nowa siedziba filharmonii byłaby przestrzenią wspólną dla muzyków, których życie kulturalne nie ogranicza się jedynie do występów w ramach orkiestry.
 • ulica Nowobramska dopiero od niedawna zaczyna się budzić kulturalnie. Powstają lokale, które poza kawą czy herbatą, oferują dostęp do wydarzeń kulturalnych, co ważne niebiletowanych, stają się przestrzenią dla młodych uzdolnionych słupszczan. Miasto powinno wspierać tego typu inicjatywy prywatne w ich aktywności twórczej, podejmować działania pomocowe i osłonowe (obniżanie podatków, czynszów). To przyczółki kultury powstające na pustyni kulturalnej, którą stało się nasz zabytkowe śródmieście.
 • Chcemy powołania Alternatywnego Centrum Kultury, prowadzonego przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Te pierwsze, jako stowarzyszenia czy fundacje mają możliwość pozyskiwania środków na rozwój. Będziemy sprzyjać rozwojowi słupskiej przestrzeni publicznej by stawała się coraz ciekawszym miejscem.
 • Zwiększymy inwestycje w kulturę wprowadzając kartę słupską, gwarantującą ulgi w opłatach za parkowanie, tańsze bilety komunikacji miejskiej, do teatrów i filharmonii oraz na imprezy sportowe dla mieszkańców i mieszkanek Słupska.
 • Wyznaczamy nowe zadanie w sferze kultury i sztuki. Nie może być ona – jak dotąd – jedynie dostarczycielem „strawy duchowej” i oferty spędzania wolnego czasu; w równej mierze stać się musi czynnikiem podnoszącym poziom życia mieszkańców i ważnym narzędziem promocji miasta.
 • Miasto musi sprawować aktywny mecenat nad rozwojem sztuki.
 • Ożywimy i wesprzemy instytucje i organizacje twórcze, stowarzyszenia artystów malarzy, pisarzy, architektów; muszą one pobudzać rozwój lokalnych środowisk twórczych. Szczególną w tym względzie rolę powinien odgrywać teatr.
 • Uaktywnimy narzędzia pobudzania twórczości lokalnej – konkursy, stypendia twórcze, system zachęt pozamaterialnych. Stworzymy warunki sprzyjające osiedlaniu się wybitnych ludzi sztuki i kultury.
 • Wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia w dziedzinie kultury i sztuki muszą mieć „nośność” promocyjną i w szerszym stopniu sięgać po nowoczesne techniki informacyjne.
 • Poza dostojnym Festiwalem Pianistyki Polskiej miastu potrzebne jest równie ważne kulturowo przedsięwzięcie, nowe i zgodne z duchem czasu. Najbardziej powszechnym medium jest dziś Internet, łączący sztukę twórczości programistycznej, graficznej, muzycznej, pisarskiej – Internet to obszar, na którym należy poszukać idei nowego słupskiego festiwalu mającego ambicje międzynarodowe, ja k choćby doroczny przegląd dokonań w zakresie cyfrowej obróbki obrazu czy dźwięku.
Sport
 • zbudujemy halę sportową dla mieszkańców Słupska.
 • Zbudujemy nową halę widowiskową pod warunkiem pozyskania znaczącej kwoty na tę
  inwestycję ze środków zewnętrznych (Ministerstwo Sportu)
Współpraca z innymi
 • Idea dwumiasta Słupska i Ustki wzmocniona musi być przez lepszą drogę, a także ścieżkę rowerową. Należy przywrócić debatę nad potrzebą uruchomienia Słupskiej Kolei Morskiej.
 • To wszystko sprawi, że turyści z Ustki będą mogli część czasu spędzać także w Słupsku i dofinansowywać nasze miasto.
 • Doprowadzimy do harmonijnej i partnerskiej współpracy z okolicznymi samorządami.
  Kobylnica praktycznie stanowi rozległe przedmieście Słupska, przedmieściami stają się Siemianice, Włynkówko i Bierkowo. Ich mieszkańcy korzystają z infrastruktury miejskiej we
  wszelkich dziedzinach.
 • Zbudujemy nową ścieżkę rozwoju opartą na ścisłej współpracy Słupska i Ustki i gmin wiejskich – w przyszłości Dwumiasta. Wczasowicze i kuracjusze Ustki to potencjalni odbiorcy oferty handlu, usług i dóbr kultury Słupska. Dla słupskich instytucji i placówek kultury miesiące wakacyjne nie mogą być, jak obecnie, okresem zawieszenia działalności, lecz jej szczególnego nasilenia.
 • Będziemy wspierać wysiłki Ustki w rozwoju funkcji portowych, rybołówstwa i żeglarstwa. Morze, tak jak kiedyś, powinno bogacić również Słupsk
więcej na: http://nareszciezmiana.pl/program/

 

Udostępnij.