sxc.hu

sxc.hu

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o ochronie brzegów morskich. W Urzędzie Morskim w Słupsku wykryto wiele nieprawidłowości, m.in wydatkowano pieniądze nie zgodnie z przeznaczeniem, naruszono prawo budowlane, wykonywano inwestycje niezgodnie z pozwoleniem na budowę a inspektorem nadzoru była osoba nie posiadająca uprawnień. 

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o państwowej ochronie brzegów morskich. W najnowszym raporcie szczególnie źle oceniono działania Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wykryto też liczne nieprawidłowości w urzędach, m.in. w słupskim Urzędzie Morskim. 

Kontrolerzy zarzucają m.in., że podczas wykonywania inwestycji pod nazwą Przebudowa opaski brzegowej w Sarbinowie km 306,20–307,60” doszło do wielu nieprawidłowości i naruszeń przepisów. Na przykład podczas wprowadzenia do dokumentacji projektowej szeregu zmian wnioskowanych przez mieszkańców w trakcie wykonywania prac budowlanych. Jedna ze zmian dotyczyła zastąpienia murku oporowego żelbetowego zamknięciami szandorowymi. Zmiany tej dokonano, mimo że przewidziany w projekcie budowlanym murek oporowy spełniał założenia ochrony brzegu morskiego, a zmiana ta spowodowała wzrost kosztów
zadania o 257,8 tys.  zł netto.

Modernizacja opaski brzegowej w Sarbinowie (film UM Słupsk)

Przy tym część dokonanych zmian stanowiła istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i tym samym ich wykonanie było możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Jednak UM w Słupsku dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wystąpił o sporządzenie projektu zamiennego o zmianę pozwolenia na budowę.

Według NIK takim działaniem naruszono przepisy art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Inspektorzy podkreślają, że dopuszczenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji tego zadania niezgodnie z przyjętym projektem budowlanym świadczy o nierzetelnym wywiązywaniu się przez inspektora z ciążących na nim obowiązków określonych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w tym z obowiązku kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę.

Dyrektorowi UM w Słupsku NIK zarzuca nierzetelność gdyż na inspektora nadzoru inwestorskiego tego zadania wyznaczył osobę nie posiadającą uprawnień konstrukcyjnych bez ograniczeń, określonych w projekcie budowlanym jako wymagane od inspektora nadzoru. Według NIK dyrektor UM w Słupsku dopuścił też do korzystania z przebudowanej opaski brzegowej w Sarbinowie przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie.

Ponadto w raporcie NIK czytamy: „W UM w Słupsku przy realizacji inwestycji występował bezwład organizacyjny w zakresie weryfikacji protokołów konieczności, który przejawiał się długotrwałym ich zatwierdzaniem. Miał on bezpośredni wpływ na terminowość realizowanych zadań.”

W związku z kontrolą NIK w Urzędzie Morskim w Słupsku przygotowywane jest zawiadomienie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego o wykonaniu robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od warunków określonych w pozwoleniu na budowę przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa opaski brzegowej (Sarbinowo, km 306,20–307,60)” oraz o dopuszczeniu do korzystania z opaski brzegowej wybudowanej w ramach ww. inwestycji przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na jej użytkowanie.

Poprosiliśmy dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku o ustosunkowanie się do wyników kontroli NIK. Wkrótce opublikujemy odpowiedź.

Tymczasem NIK przypomina, że zła ochrona brzegów morskich niszczy polskie wybrzeże, które ulega systematycznej erozji. Bałtyk zabiera rocznie 50 hektarów lądu o wartości 500 milionów złotych.

PRZECZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ RAPORTU NIK O OCHRONIE BRZEGÓW MORSKICH

 

Udostępnij.