wybory-tabliczka

W niedzielę 25 maja odbędą się wybory do Europarlamentu – jeżeli nie będziemy na w swoim miejscu zamieszkania – mamy dwa wyjścia. Albo do dzisiaj 20 maja dopisać się do spisu wyborców tam gdzie przebywamy czasowo albo do piątku 23 maja pobrać ze swojego urzędu miasta lub gminy zaświadczenia o prawie do głosowania. 

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
– nazwisko, – imię (imiona), – imię ojca, – datę urodzenia, – numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), – adres zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r.

Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać:
– nazwisko, – imię (imiona), – numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość).

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

[poll id=”13″]

Udostępnij.

Komentarze są niedostępne.