Podpisano umowę z firmą będącą inżynierem kontraktu słupskiego ringu / fot. ZIM Słupsk

Podpisano umowę z firmą będącą inżynierem kontraktu słupskiego ringu / fot. ZIM Słupsk

W czwartek Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją słupskiego ringu czyli „projektu nr POIiŚ 8.2-32 pn. „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.:

 • zarządzanie Projektem na etapie jego realizacji,
 • odpowiedzialność za proces inwestycyjny Projektu,
 • koordynacja rzeczowej realizacji Projektu,
 • odpowiedzialność za nadzór Projektu,
 • odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów,
 • odpowiedzialność za monitoring i ewaluację Projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji Projektu,
 • odpowiedzialność za budżet Projektu,
 • koordynacja prac w fazie rozliczania Projektu,
 • rozliczenie Projektu (kosztorys powykonawczy),
 • profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski nad realizacją Etapu I, Etapu II i Etapu III,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji projektowej dla Etapu I, Etapu II i Etapu III,
 • administrowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich umów zawartych w ramach Projektu,
 • nadzór nad oddaniem do użytkowania, przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, przedłożenie jej Zamawiającemu w ilości ustalonej z Zamawiającym wraz z wersją elektroniczną oraz inną dokumentacją związaną z nadzorowanymi pracami, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
Udostępnij.