ratusz-slupsk-3-wiosna-2

Urząd Miasta w Słupsku przedstawił założenia drugiej edycji słupskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy Słupska zadecydują o rozdzieleniu 2 mln złotych w budżecie na rok 2015. Z czego 1,6 mln przeznaczone jest na zadania infrastrukturalne, a 400 tys. zł na zadania społeczne. W ubiegłym roku złożono 119 propozycji zadań, a prawie 6 tys. mieszkańców Słupska zagłosowało na zaproponowane inwestycje o wartości prawie 1,2 mln zł.

W ramach budżetu obywatelskiego w 2014 r. miasto Słupsk zrealizuje trzy inwestycje: budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego przy ul. Konarskiego, Budowa Parku Street Workout i Rewitalizacja placu Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów i Partyzantów.

Obecnie ratusz przygotował propozycje „Zasad Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015” wraz z formularzem zgłoszeniowym propozycji zadania do SBO 2015 i formularzem konsultacji społecznych dotyczących organizacji prac nad budżetem obywatelskim.

W stosunku do roku 2013 wprowadzono kilka istotnych zmian. Główną zmianą to oczywiście zwiększona kwota budżetu. Wydatki w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wynoszą bowiem 2 mln zł, w tym 1,6 mln zł na zadania infrastrukturalne i 400 tys. zł na zadania społeczne. Do budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane zadania o charakterze infrastrukturalnym i społecznym, należące do zadań własnych miasta na prawach powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Wartość jednego zadania infrastrukturalnego nie może przekroczyć 400 000 zł brutto, wartość jednego zadania społecznego nie może przekroczyć 80 000 zł brutto.

W przypadku zadań infrastrukturalnych, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Słupska nieobciążone na rzecz osób trzecich oraz być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Słupska lub Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Prawo zgłaszania zadań oraz głosowania posiadają wszyscy mieszkańcy Słupska urodzeni przed 1 stycznia 1999 roku. Każda propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 10 mieszkańców Miasta Słupska, którzy ukończyli 16 lat (osoby urodzone przed 1 stycznia 1999 roku). Zgłoszenia projektów (maj – czerwiec 2014) na specjalnym formularzu będą sprawdzane pod względem kompletności i przekazane do specjalnego zespołu ds. budżetu obywatelskiego – który będzie składał się z przewodniczący zespołu wskazany przez Prezydenta Miasta Słupska, przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego, Zarządu Infrastruktury Miejskiej, po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku (4 osoby), dwóch przedstawicieli z organizacji pozarządowych, wskazanych przez Słupską Radę Organizacji Pozarządowych i pięciu pełnoletnich mieszkańców Słupska indywidualnie zgłaszających swoją kandydaturę. Zespół ma za zadanie wybrać zadania, które będą na karcie do głosowania. Listę poznamy w lipcu i sierpniu 2014 r. Po rozpoczęciu głosowania (wrzesień 2014) przez 30 dni każdy mieszkaniec Słupka (warunek ukończone 16 lat) może zagłosować na jedną propozycję na kartach do głosowania – składając je w specjalnych punktach głosowania lub wysyłając przez pocztę elektroniczną. Rekomendowane do realizacji są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim. Wyniki poznamy w październiku 2014 r.

Miasto zamierza także w trakcie konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego przeprowadzić kampanię informacyjno-promocyjną i edukacyjną podzielona na trzy etapy: przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań, przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań, upowszechnienie informacji o przebiegu i wynikach procesu budżetu obywatelskiego.

Konsultacje odbędą się za pomocą formularza konsultacyjnego, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pok.105) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wirm@um.slupsk.pl w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

Pobierz odpowiednie formularze:

Udostępnij.