aquapark-w-budowie-4-jesien

Postanowieniem z 12 lutego 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła postępowanie w sprawie nieprawidłowości związanych ze zorganizowaniem przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy słupskiego aquaparku. Stwierdzono, że działanie nie zawierało znamion czynu zabronionego.

Z tych samych powodów i tym samym postanowieniem umorzono postępowanie w sprawie przemilczenia istotnych informacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) mających znaczenie w przetargu publicznym na wyłonienie  generalnego wykonawcy oraz postępowanie w sprawie poświadczenia nieprawdy co do doświadczenia zawodowego poszczególnych projektantów w wykazie osób specjalistów Inżyniera Kontraktu.

– W toku przeprowadzonego postępowania, w szczególności na podstawie sprawozdania Urzędu Zamówień Publicznych sporządzonego na wniosek prokuratora ustalono, iż przy przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nie doszło do jakiejkolwiek zmowy celem wyłonienia BUD INVENTU jako generalnego wykonawcy, czy też naruszenia w sensie karnym  innych norm ustawy o zamówieniach publicznych – wyjaśnia Jacek Korycki, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Zmiana personelu Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji  na osoby nie mające stosownych uprawnień  i dochodzenie roszczeń  z tego wynikających winno odbywać się w trybie cywilnym.  Przeprowadzone postępowanie nie dało również podstaw do stwierdzenia, by doszło do poświadczania nieprawdy przez prezesa zarządu BUD INVENTU w przedkładanych inwestorowi przez wykonawcę inwestycji dokumentach dotyczących uprawnień i doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do realizacji budowy obiektu.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa jest nieprawomocne.

Udostępnij.