Jawny Rejestr Umów pomoże nam mieszkańcom Słupska zapoznać się z wydatkami samorządu – i to w wersji online, dostępne dla każdego, bez wnioskowania i zbędnej biurokracji. Teraz teoretycznie każdy z nas może prosić urząd o udostępnienie informacji publicznej w konkretnym zakresie i urząd musi nam taki wykaz przygotować. Jednak jest to czasochłonne i często zniechęcające.

Dziś ujawnienie umowy jaką zawarło miasto wiąże się z napisaniem wniosku, analizą wniosku, przygotowaniem odpowiedzi, zaangażowaniem kilku urzędników. Po otrzymaniu takiego wniosku o udostępnienie informacji publicznej – urzędnicy wszystkich działów ręcznie sprawdzają co, gdzie i kiedy. Przygotowują odpowiedź, ponieważ mają taki obowiązek. To trwa, trwa i trwa. Trzeba tracić czas na wizyty w urzędzie, wypisywanie stosu wniosków itp, a i tak nie otrzyma się wszystkiego, czego oczekujemy, na przykład tak ważnej informacji jak to z kim miasto podpisało umowę.

Tymczasem profesjonalnie zbudowany Jawny Rejestr Umów pozwoli uniknąć biurokracji i ukrywania danych, które powinny być jawne.

Oto przykład. Otrzymaliśmy wykaz umów zlecenia i umów o dzieło wydanych od 1 stycznia 2012 do 30 września 2013 w Urzędzie Miasta Słupsk, które zostały wydane na wniosek jednego z mieszkańców, który musiał przejść cała procedurę aby je otrzymać.

Jednak po pierwsze brak w nich informacji z kim podpisano umowę – co jest bardzo ważne dla jawności działań miasta, na jak długo umowa została podpisana, po drugie wykaz zawiera tylko umowy dzieła i zlecenia (ponieważ tak zostało sformułowane zapytanie przez wnioskującego), a my chcemy w Jawnym Rejestrze Umów WSZYSTKIE umowy zawarte z osobami i firmami (na zakup słodyczy, remonty, prąd etc.), po trzecie chodzi nam też aby wszystkie jednostki podległe (miejskie spółki, przedsiębiorstwa, szkoły itd.) miały Jawny Rejestr Umów.

Zobacz na co miasto Słupsk zawierało umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2012 do 30 września 2013 roku (wybrane umowy):

Lp. Data
zawarcia
Przedmiot umowy Kwota wynagrodzenia
brutto w zł
1 19.03.2012 r. Tłumaczenie na język polski aktów stanu cywilnego z ksiąg niemieckich. 200,00
2 11.05.2012 r. Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę zabytkowych drewnianych okien witrażowych w pokoju nr 112 Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3. 2.000,00
4 21.03.2012 r. Namalowanie Godła Państwowego w technice olejnej, na płótnie, o wymiarach 100 x 80 cm. 2.300,00
5 26.01.2012 r. Doręczanie za pokwitowaniem adresata decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2012 r. 46 pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku 54.381,60
6 13.02.2012 r. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jednoczesną reprezentacją Miasta Słupska w zakresie zgodnym z udzielonym pełnomocnictwem. 14 pracowników UM w Słupsku 15.811,35
7 30.01.2012 r.
8 10.02.2012 r. Doręczanie za pokwitowaniem adresata użytkownikowi wieczystemu druku zawiadomienia lub faktury o prawie wymiaru opłaty za użytkowanie wieczyste bądź opłaty za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska lub Skarbu Państwa za rok 2012 r. 20 pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 25.286,80
11 16.07.2012 r. Wykonanie korekty językowej oraz stylistycznej, a także redakcja tekstu dzieła „Słupsk w czasach secesji”. 1.000,00
13 01.10.2012 r. Wykonanie z bursztynu 6 egzemplarzy płaskorzeźby Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia. 1.000,00
14 15.10.2012 r. Wykonanie składu i oprawy graficznej publikacji „Słupsk w czasach secesji”, przygotowanie szaty graficznej dyplomów, plakatu oraz wizytówek na
potrzeby VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie „Gwiezdny Krąg”. Administracja portalu miejskiego www.slupsk.pl w okresie od 15.10.2012 r. do 05.11.2012 r.
1.454,00
15 09.10.2012 r. Usługa tłumaczenia języka rosyjskiego podczas wizyty miast partnerskich Miasta Słupska w ramach Słupskich Dni Gospodarki 2012. 1.500,00
16 08.11.2012 r. Wykonanie 3 obrazów – akwarele przedstawiające Ratusz Miasta Słupska o wymiarach 41,5 cm x 29,5 cm. 792,00
21 27.01.2012 r.
02.01.2013 r.
Sprzątanie siedziby Pełnomocnika Prezydenta Miasta do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul.Starzyńskiego 6 w Słupsku oraz pomieszczeń Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA” w Słupsku przy ul.Jana Pawła II 1. 16.992,00
992,00
24 05.06.2012 Szkolenie z zakresu obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 3.100,00
25 23.02.2012 r.
13.02.2013 r.
Wprowadzanie danych do ewidencji wojskowej oraz wypełnianie i wydawanie wojskowych dokumentów osobistych osobom zgłaszającym się na kwalifikację wojskową w 2012 r. (4 osoby) 6.100,006.100,00
26 23.02.2012 r. Prowadzenie zajęć w świetlicy dla osób zgłaszających się na kwalifikację wojskową w 2012 r. 1.450,00
27 20.07.2012 r. Weryfikacja zestawień stanu majątku Miasta.
2 pracowników UM w Słupsku.
14.420,00
33 15.11.2012 r. Obsługa informatyczna referendum 2012 r.
7 pracowników Wydziału Informatycznego
2.497,00
34 29.11.2012 r. Wprowadzanie do Krajowego Rejestru Długów danych o dłużnikach alimentacyjnych. (1.083,33 miesięcznie)
9.749,97
38 11.04.2012 r. Autorskie opracowanie do Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupska na lata
2012-2020 w następującym zakresie: – analiza i interpretacja wyników badań ilościowych wraz z opracowaniem zestawienia wniosków i ich konceptualizacją  – opracowanie diagnozy stanu kultury metodą desk research – końcowa konceptualizacja wniosków z badań – przygotowanie części dokumentu końcowego poświęconego badaniom oraz analizie SWOT.
5.500,00
42 11.04.2012 r. Autorskie opracowanie do Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupska na lata 2012-2020 w następującym zakresie:
– przygotowanie koncepcji projektu badań – realizacja części diagnozy (desk research) – przeprowadzenie badań jakościowych – sesje fokusowe (grupy 2,4,6) – analiza i interpretacja wyników badań fokusowych (grupy 2,4,6) – końcowa konceptualizacja wniosków z badań – przygotowanie analizy SWOT – przygotowanie kart zadań strategii – przygotowanie końcowego dokumentu programu rozwoju kultury.
11.000,00
45 03.01.2012 r. Instruktor zajęć ceramicznych dla zadania pn. „Ceramiczne abecadło”. (2 osoby) 14.256,00
46 18.01.2012 r. Sprzątanie pomieszczeń Pracowni Ceramicznej  Słupskiego Ośrodka Kultury po zajęciach ceramicznych  pn. „Ceramiczne abecadło”. 2.880,00
47 15.03.2012 r. Obsługa techniczna zajęć kuglarskich pn. „Boisz się? To chodź!”. 2.400,00
49 20.07.2012 r.
17.08.2012 r.
16.11.2012 r.
Praca w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
(14 osób)
8.160,00
52 17.06.2013 r. Wykonanie zadania Facylitatora w trakcie sesji plenarnej otwierającej I Kongres Współpracy Lokalnej. (4 osoby) 6.300,00
53 17.06.2013 r. Wykonanie zadania Prowadzącego podczas I Kongresu Współpracy Lokalnej. 1.500,00
54 17.06.2013 r. Wykonanie zadania Prelegenta – Praktyka podczas I Kongresu Współpracy Lokalnej. (2 osoby) 1.600,00
55 17.06.2013 r. Wykonanie zadania Prelegenta podczas I Kongresu Współpracy Lokalnej. (4 osoby) 3.200,00
56 06.02.2013 r.04.03.2013 r. Udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych z jednoczesną reprezentacją Miasta Słupska w zakresie zgodnym z udzielonym pełnomocnictwem. 9 pracowników UM w Słupsku 7.767,82
59 28.02.2013 r. Windykacja należności z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. (2 osoby) 12.600,00(w 2012 r. 18.200,00 –na podstawie umowyz 2011 r.)
61 13.02.2013 r.18.03.2013 r. Prowadzenie zajęć w świetlicy dla osób zgłaszających się na kwalifikację wojskową w 2013 r. 1.449,50
65 10.01.2013 r. Pełnienie  funkcji  instruktora  teatralnego   do  prowadzenia  zajęć  teatralno-tanecznych pn. ,,Roztańczona scena”. 6.000,00
66 08.02.2013 r. Pełnienie  funkcji  specjalisty  ds.  oświetlenia  teatralno-tanecznych pn.,, Roztańczona scena”. 1.200,00
67 08.02.2013 r. Pełnienie funkcji specjalisty ds. akustyki teatralnej  w ramach zajęć teatralno-tanecznych  pn. ,, Roztańczona scena”. 1.200,00
69 08.02.2013 r. Wykonanie wizualizacji wideo w formacie Full  HD jako elementu scenografii spektaklu  teatralno-tanecznego  w  ramach  zajęć  teatralno-tanecznych  pn.  ,, Roztańczona scena”. 1.990,00
70 17.04.2013 r. Wykonanie  projektów  graficznych  dotyczących  Festiwalu  Teatrów  ,,Gala Podwórkowa” . 610,00
73 03.07.2013 r. Praca w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. (15 osób) 4.980,00

Cały wykaz (w pliku PDF) dostępny jest tutaj: umowy zlecenia i o dzieło UM Słupsk

Udostępnij.