Jak udało się dowiedzieć portalowi gryf24.pl już w sobotę trafi na Pomorze Środkowe nowoczesny spalinowy zespół trakcyjny zwany popularnie ‘szynobusem”.  Wyprodukowany w nowosądeckim NEWAGu skład 220M osiąga prędkość 120km/h i zabiera na pokład prawie 290 osób (112-140 na miejscach siedzących). Pierwsi pasażerowie ze Słupska do Szczecinka pojadą nim już prawdopodobnie w poniedziałek. Dotychczas na takie wygody mogli liczyć tylko pasażerowie z linii biegnących do Trójmiasta (kursują na liniach z Gdyni na Hel i do Kościerzyny).

źródło: UM Kępice

Nowoczesny szynobus NEWAG 220M (SA137) – źródło: UM Kępice

Nowoczesny szynobus NEWAG 220M (SA137) będzie już niedługo jeździł na trasie linii 405 ze Słupska do Kępic, Miastka i Szczecinka, zastąpi na tej trasie inne stare i wyeksploatowane szynobusy. To zmiana dotychczasowego niekorzystnego trendu – do tej pory na tą trasę trafiał najgorszy tabor w województwie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego pociągu! Teraz działamy, by jak najszybciej na naszą linię trafił kolejny nowoczesny pojazd, a ponadto robimy wszystko by poprawił się rozkład jazdy na tej trasie. Obecny rozkład nie przystaje do potrzeb społeczności Kępic – powiedziała nam Magdalena Gryko – burmistrz Kępic. Przez likwidację automatycznych mijanek jest to trudne, choć nie niemożliwe. Wiązałoby to się z uruchomieniem dziennego posterunku PLK na stacji w Kępicach, by umożliwić mijanie się pociągów – mówi Pani Burmistrz, która jest doskonale zorientowana w temacie gdyż  od lat walczy o kolejowe połączenia z Kępic. Wcześniej wywalczyła m.in. otwarcie poczekalni na dworcu oraz remont rogatek na przejeździe kolejowym w mieście, które miały zostać zlikwidowane.

Nowy szynobus pojawi się na trasie linii 405, ponieważ dotychczasowy tabor jest zużyty i zbyt mały –  przy dużym natężeniu ruchu brakowało w nim miejsc. Jednak impulsem do skierowania na linię nowego taboru było zderzenie i uszkodzenie jednego z szynobusów podczas grudniowych huraganów (szynobus uderzył w drzewo koło Ciecholubia).

Nowoczesne Spalinowe Zespoły Trakcyjne SA 137 (220M) zostały opracowane w firmie NEWAG w  odpo­wie­dzi na zapo­trze­bo­wa­nie ryn­kowe w 2010 r.  Tak zwane szy­no­busy (ekonomiczne ­­Spalinowe Zespoły Trakcyjne) obsłu­gują głównie połą­cze­nia w ruchu podmiej­skim i dale­ko­bież­nym na nie­ze­elek­try­fi­ko­wa­nych liniach kole­jo­wych, takich jak linia Słupsk – Szczecinek. . Zacho­wa­nie dużej dyna­miki jazdy, pręd­ko­ści eks­plo­ata­cyj­nej do 120 km/h przy niskim zuży­ciu paliwa to główne cechy, które sprawiają, że pojazdy te cie­szą się dużym uzna­niem wśród przewoźników i pasażerów.

Jak informuje producent, szynobusy tego typu zapro­jek­to­wane zostały przy uży­ciu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i sty­listycz­nych tren­dów obo­wią­zu­ją­cych na świe­cie sta­no­wią har­mo­nijne połą­cze­nie desi­gnu, ergo­no­mii jazdy i kom­fortu podróży. Funk­cjo­nalny i nowo­cze­sny wystrój prze­działu pasa­żer­skiego wypo­sa­żo­nego w kli­ma­ty­za­cję i wygodne fotele zapew­nia wygodę pod­czas jazdy. Zaawan­so­wana tech­no­lo­gia napędu oraz zawie­sze­nia pojazdu wypo­sa­żo­nego w usprę­ży­no­wa­nie z dru­gim stop­niem auto­ma­tycz­nym pozwo­liło także na wyci­sze­nie kabiny pasażerskiej w porównaniu z taborem starego typu.

– Spa­li­nowy Zespół Trak­cyjny to przy­kład nie tylko nowo­cze­snych roz­wią­zań pro­jek­to­wych, ale także takiego podej­ścia kon­struk­to­rów, w któ­rym prio­ry­te­tem jest wygoda i kom­fort pasażerów – informuje NEWAG .

Pojazdy tego typu dostępne są w wer­sjach: jed­no­czło­no­wej, dwu­czło­no­wej oraz trzy­czło­no­wej. Do Słupska trafi wersja jednoczłonowa. Moż­liwa jest jednak jazda pojaz­dów w trak­cji wie­lo­krot­nej – do trzech pojazdów (czyli trzy spięte pociągi mogą jechać jako jeden), lub mogą ciągnąć na sprzęgu wagon osobowy.

Trafiający do Słupska Spa­li­nowy Zespół Trak­cyjny ma ozna­cze­nie kole­jowe serii SA137 (ozna­cze­nie pro­du­centa to 220M) i nr seryjny 006. ten typ pro­du­kowany jest od 2010 roku – po uzy­ska­niu pierwszego zamó­wie­nia od Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Pomor­skiego w wyniku roz­strzy­gnię­cia prze­targu nie­ogra­ni­czo­nego na dostawę 6 auto­bu­sów szy­no­wych. Prze­zna­czone są one do obsługi połą­czeń w ruchu pod­miej­skim i dale­ko­bież­nym (wówczas stosuje się wygodniejsze fotele).  Pojazdy są nisko­po­dło­gowe, jed­no­prze­strzenne, bez­prze­dzia­łowe, są wypo­sa­żone m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej (głosowej i wizyjnej).

TROCHĘ TECHNIKI

Pudło pojazdu two­rzy samo­no­śna kon­struk­cja zamknięta, oparta na wóz­kach dwu­osio­wych — dwóch wóz­kach napę­do­wych i jed­nym wózku tocz­nym typu Jacobsa. W pojaz­dach zasto­so­wano nowo­cze­sne wózki posia­da­jące dwu­stop­niowe usprę­ży­no­wa­nie, gdzie usprę­ży­no­wa­nie II stop­nia sta­no­wią poduszki pneu­ma­tyczne, co redu­kuje poziom hałasu i zapew­nia wysoki kom­fort jazdy. Napęd pojazdu sta­no­wią dwa zin­te­gro­wane moduły napę­dowe skła­da­jące się z sil­nika i hydrau­licz­nej skrzyni prze­kła­dnio­wej sta­no­wią­cej Power­Pack. W zależ­no­ści od potrzeb, spa­li­nowy zespół trak­cyjny 220M można eks­plo­ato­wać  w trak­cji wie­lo­krot­nej (do trzech pojaz­dów), a dzięki zasto­so­wa­niu kla­sycz­nych sprzę­gów śrubo­wych jed­nostki te mogą kur­so­wać rów­nież z dołą­czo­nym typo­wym wago­nem osobowym.

CECHY UŻYTKOWE:

 • Moż­li­wość podró­żo­wa­nia z pręd­ko­ścią do 120 km/h
 • Nowo­cze­sny i atrak­cyjny design pojazdu
 • Wyso­kość pod­łogi umoż­li­wia­jąca łatwe wsia­da­nie i wysia­da­nie rów­nież oso­bom o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się
 • Wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia dzięki nowo­cze­snemu ukła­dowi zawieszenia
 • Niski poziom hałasu

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI:

 • Pojazd jed­no­prze­strzenny, bezprzedziałowy
 • Este­tyczne i funk­cjo­nalne wnętrze
 • Naprze­ciw­le­gły i sze­re­gowy układ miejsc
 • Wan­da­lo­od­porne fotele z wyso­kim oparciem
 • Moni­to­ring wnę­trza pojazdu
 • Kli­ma­ty­za­cja oraz ogrze­wa­nie z auto­ma­tyczną regulacją
 • Toa­leta przy­sto­so­wana dla osób niepełnosprawnych
 • Nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasażerskiej
 • Drzwi odskokowo-przesuwne umiesz­czone w obsza­rze niskiej podłogi

KABINA MASZYNISTY:

 • Wydzie­lony układ kli­ma­ty­za­cji, nie­za­leżny od prze­działu pasażerskiego
 • Nowo­cze­sne i ergo­no­miczne wnę­trze z pulpitem
 • Kom­for­towy fotel maszynisty

Za zdjęcia z fabryki NEWAG dziękujemy UM Kępice.

Udostępnij.